Language of document : ECLI:EU:F:2008:48

SENTENZA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU (It-Tieni Awla)

24 ta’ April 2008

Kawża F-74/06

Pavlos Longinidis

vs

Ic-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal temporanju – Assenjazzjoni mill-ġdid – Bord tal-Appell – Kompożizzjoni u regolament intern – Aġir żleali – Tkeċċija – Motivazzjoni – Żball manifest ta’ evalwazzjoni – Użu ħażin ta’ poter”

Suġġett: Rikors, ippreżentat skont l-Artikoli 236 KE u 152 KEEA, li permezz tiegħu P. Longinidis jitlob l-annullament tad-deċiżjoni tad-direttorat taċ-Cedefop, tat-30 ta’ Novembru 2005, li ttemm il-kuntratt tiegħu ta’ membru tal-persunal temporanju għal żmien indeterminat, tad-deċiżjoni tad-direttorat taċ-Cedefop, tal-10 ta’ Marzu 2006, li tiċħad it-talba tiegħu għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni msemmija iktar ’il fuq, tad-deċiżjoni tad-direttorat taċ-Cedefop, tad-9 ta’ Diċembru 2005, li tassenjah mill-ġdid fil-post ta’ konsulent mal-imsemmi direttorat, tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell taċ-Cedefop, tal-24 ta’ Mejju 2006, li tiċħad l-ilment tar-rikorrent fid-dawl tal-annullament tad-deċiżjonijiet ta’ tkeċċija u ta’ trasferiment imsemmija iktar ’il fuq, tad-deċiżjoni tad-direttorat taċ-Cedefop, tal-11 ta’ Novembru 2005, li timmodifika l-kompożizzjoni tal-Bord tal-Appell taċ-Cedefop, tal-14 ta’ Novembru 2005, li temenda r-regoli tal-proċedura tiegħu, tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell taċ-Cedefop, tal-10 ta’ Marzu 2006, li tiċħad l-ilment tar-rikorrenti kontra dawn l-aħħar żewġ deċiżjonijiet tad-deċiżjoni tad-direttorat taċ-Cedefop, tat-28 ta’ April 2006, li tiċħad it-talba tar-rikorrent intiża sabiex il-viċidirettur taċ-Cedefop jieqaf milli jmexxi investigazzjoni amministrativa li tirrigwardah, u d-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell taċ-Cedefop, tad-9 ta’ Marzu 2006, dwar ilment ippreżentat minn C, membru tal-persunal temporanju taċ-Cedefop.

Deċiżjoni: Ir-rikors huwa miċħud bħala parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat. Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Sommarju

1.      Uffiċjali – Membri tal-persunal temporanju – Xoljiment ta’ kuntratt għal żmien indeterminat – Obbligu ta’ motivazzjoni – Portata

(Regolamenti tal-Persunal, it-tieni paragrafu tal-Artikolu 25; Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra, Artikoli 11 u 47(ċ))

2.      Uffiċjali – Membri tal-persunal temporanju – Terminazzjoni ta’ kuntratt għal żmien indeterminat – Setgħa diskrezzjonali tal-amministrazzjoni

(Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra, Artikoli 47(ċ) u 49(1))

3.      Uffiċjali – Organizzazzjoni tad-dipartimenti – Assenjazzjoni tal-persunal

(Regolamenti tal-Persunal, Artikolu 7)

1.      L-ebda raġuni imperattiva ma tippermetti li l-membri tal-persunal temporanju jiġi esklużi minn protezzjoni kontra tkeċċija mhux ġustifikata, b’mod partikolari meta huma marbuta b’kuntratt għal żmien indeterminat jew meta jkunu marbuta b’kuntratt għal żmien determinat u jitkeċċew qabel ma dan jiskadi. Issa, sabiex tiġi ggarantita protezzjoni suffiċjenti f’dan is-sens, għandu jkun possibbli, minn naħa, li l-partijiet ikkonċernati jkollhom l-opportunità jiżguraw li l-interessi leġittimi tagħhom ikunu ġew irrispettati jew miksura u li jevalwaw jekk il-kwistjoni għandhiex titressaq quddiem qorti u, minn naħa l-oħra, lil dan tal-aħħar li jkun jista’ jeżerċita l-istħarriġ tiegħu, li jammonta għal għarfien tal-eżistenza ta’ obbligu ta’ motivazzjoni tal-awtorità kompetenti.

Fil-preżenza ta’ miżura ta’ tkeċċija ta’ membru tal-persunal b’kuntratt għal perijodu indeterminat, huwa partikolarment importanti li l-motivi li huma l-bażi ta’ tali miżura jkunu, bħala regola ġenerali, imsemmija b’mod ċar bil-miktub, preferibbilment fit-test innifsu tad-deċiżjoni kkonċernata. Fil-fatt huwa biss dan l-att, li l-legalità tiegħu hija evalwata fid-data li fiha ttieħed, li tikkonkretizza ruħha d-deċiżjoni tal-istituzzjoni. Madankollu, l-obbligu li jingħataw ir-raġunijiet tat-tkeċċija jista’ wkoll jitqies li jiġi sodisfatt jekk il-parti kkonċernata tkun ġiet debitament informata, waqt il-laqgħat mas-superjuri tagħhom, dwar dawn ir-raġunijiet u jekk id-deċiżjoni tal-awtorità li għandha s-setgħa tikkonkludi dawn il-kuntratti seħħet ftit wara li jkunu saru dawn il-laqgħat. L-imsemmija awtorità tista’ wkoll, jekk ikun il-każ, tikkompleta din il-motivazzjoni fl-istadju tar-risposta għall-ilment magħmul mill-parti kkonċernata.

L-awtorità awtorizzata biex tikkonkludi l-kuntratti ta’ impjieg tiddisponi minn setgħa diskrezzjonali wiesgħa fir-rigward tat-tkeċċija, u għaldaqstant, l-istħarriġ tal-qorti Komunitarja huwa limitat għall-verifika tan-nuqqas ta’ żball manifest jew ta’ użu ħażin ta’ poter.

(ara l-punti 49, 51 u 84)

Referenza: Il-Qorti tal-Prim’Istanza 12 ta’ Diċembru 2000, Dejaiffe vs UASI, T‑223/99, ĠabraSP p. I‑A‑277 u II‑1267, punt 53; 6 ta’ Frar 2003, Pyres vs Il‑Kummissjoni, T‑7/01, ĠabraSP p. I‑A‑37 u II‑239, punt 50; It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku 26 ta’ Ottubru 2006, Landgren vs ETF, F‑1/05, ĠabraSP p. I‑A‑1‑123 u II‑A‑1‑459, li hija suġġetta għal appell pendenti quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza, T‑404/06 P, punti 73 sa 75 u 79

2.      Fid-dawl tas-setgħa diskrezzjonali wiesgħa li tiddisponi minnha l-awtorità awtorizzata biex tikkonkludi l-kuntratti ta’ impjieg, fil-każ ta’ nuqqas li jiġġustifika t-tkeċċija tal-membru tal-persunal temporanju, xejn ma jobbliga l-imsemmija awtorità biex tibda proċedimenti dixxiplinari kontrih minflok ma tagħmel użu mill-possibbiltà ta’ xoljiment unilaterali tal-kuntratt tax-xogħol prevista fl-Artikolu 47(ċ) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej. Huwa biss fil-każ fejn l-awtorità għandha l-intenzjoni tkeċċi membru tal-persunal temporanju, mingħajr ma tavżah minn qabel, fil-każ ta’ nuqqas gravi li jwettaq l-obbligi tiegħu li għandha tibda, kif ukoll jipprovdi l-Artikolu 49(1) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg ta’ impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej, il-proċedimenti dixxiplinari indikati fl-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal, u applikabbli b’analoġija għall-membri tal-persunal temporanju. Barra minn hekk, xejn ma jwaqqaf lill-amministrazzjoni milli tibda proċediment dixxiplinari anki wara x-xoljiment ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju, b’avviż minn qabel, jekk jidher li l-fatti li l-persuna kkonċernata tiġi akkużata bihom huma suffiċjentement gravi sabiex jinbeda tali proċediment.

(ara l-punti 115 u 116)

3.      Fil-każ ta’ bidla fil-funzjonijiet attribwiti lil uffiċjal, ir-regola ta’ korrispondenza bejn il-grad u l-impjieg timplika paragun mhux bejn il-funzjonijiet attwali u preċedenti tal-persuna kkonċernata iżda bejn il-funzjonijiet attwali tagħha u l-grad tagħha fil-ġerarkija.

Barra minn hekk, sabiex miżura ta’ trasferiment tikser ir-regola ta’ korrispondenza bejn il-grad u l-impjieg, ma huwiex suffiċjenti li twassal għal bidla u anki tnaqqis kwalunkwe tal-allokazzjonijiet tal-uffiċjal, iżda, huwa neċessarju li l-funzjonijiet ġodda jibqgħu, fit-totalità tagħhom nettament iktar baxxi minn dawk li jikkorrispondu għall-grad u l-impjieg tiegħu, fid-dawl tan-natura, tal-importanza u tal-volum tagħhom.

(ara l-punti 142 u 143)

Referenza: Il-Qorti tal-Ġustizzja 23 ta’ Marzu 1988, Hecq vs Il‑Kummissjoni, 19/87, Ġabra p. 1681, punt 7; Il-Qorti tal-Prim’Istanza 10 ta’ Lulju 1992, Eppe vs Il‑Kummissjoni, T‑59/91 u T‑79/91, Ġabra p. II‑2061, punt 49; 28 ta’ Mejju 1998, W vs Il‑Kummissjoni, T‑78/96 u T‑170/96, ĠabraSP p. I‑A‑239 u II‑745, punt 104; 16 ta’ April 2002, Fronia vs Il‑Kummissjoni, T‑51/01, ĠabraSP p. I‑A‑43 u II‑187, punt 53; 21 ta’ Settembru 2004, Soubies vs Il‑Kummissjoni, T‑325/02, ĠabraSP p. I‑A‑241 u II‑1067, punt 55