Language of document :

3. jaanuaril 2013 esitatud hagi – ZZ versus Europol

(kohtuasi F-1/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Europoli otsus jätta hageja leping tähtajatult pikendamata ja nõue mõista Europolilt välja selle töötasu, mida hageja oleks võinud Europolis jätkuvalt saada ja tegelikult saadud hüvitiste vahe.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 29. veebruari 2012. aasta otsus, millega ta teavitas hagejat sellest, et ta ei pikenda hageja tähtajalist töölepingut, mis lõppeb 31. mail 2012;

mõista kostjalt hageja kasuks välja summa, mis saadakse, kui lahutada sellest töötasust, mida ta oleks võinud teenistusse jäädes saada, töötasu, honoraride ja töötus- või muude asendushüvitiste summa, mida ta alates 1. juunist 2012 ajutise teenistuja töötasu asemel tegelikult sai;

mõista kohtukulud välja Europolilt.