Language of document :

Жалба, подадена на 15 януари 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-5/13)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: J. Grayston, G. Pandey, M. Gambardella, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде включен в списъка на издържалите конкурса EPSO/AD/205/10

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 9 март 2012 г. на конкурсната комисия и на Европейската служба за подбор на персонал (наричана по-нататък „EPSO“), съобщено на жалбоподателя посредством EPSO профила му, името му да не бъде включено в списъка на издържалите конкурса (конкурс EPSO/AD/205/10 (такси/митници), което решение е прието в отговор на подадената от жалбоподателя „молба за преразглеждане на тестовете за логическо мислене“,

да се отмени решението от 23 декември 2011 г. на конкурсната комисия и на EPSO, съобщено на жалбоподателя посредством EPSO профила му, с което същият е уведомен, че името му не е включено в „списъка на издържалите конкурса“ (база данни на издържалите конкурса кандидати), тъй като не е получил необходимата оценка, за да бъде допуснат до тест за словесно-логическо мислене,да се отмени мълчаливият отказ на EPSO и на конкурсната комисия, който въобще не е бил съобщен на жалбоподателя, за предоставяне на документите, поискани от него с писмо от 31 декември 2011 г. (молба за достъп),да се отмени мълчаливото отхвърляне от EPSO на жалбата, подадена от жалбоподателя на основание на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,да се отмени обявлението за конкурса на общо основание EPSO/AD/205/10 (такси/митници), публикувано в ОВ C 292 A/1 от 28 октомври 2010 г.,да се отмени изцяло „списъкът на издържалите конкурса EPSO/AD/205/10 (такси/митници)“, публикуван в ОВ C 22 A/1 от 27 януари 2012 г.,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.