Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-5/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J. Grayston, G. Pandey, M. Gambardella)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/205/10.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej i Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (zwanego dalej „EPSO”) z dnia 9 marca 2012 r., doręczonej poprzez zamieszczenie na koncie EPSO, potwierdzającej nieumieszczenie nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu [konkurs EPSO EPSO/AD/205/10 (dziedzina „cła”)] i stanowiącej odpowiedź na „Wniosek o ponowne sprawdzenie testów na zdolność rozumowania” złożony przez skarżącego;

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej i EPSO z dnia 23 grudnia 2011 r., doręczonej poprzez zamieszczenie na koncie EPSO, za pośrednictwem której powiadomiono skarżącego, że jego nazwisko nie zostało umieszczone na „liście rezerwy kadrowej” (baza danych zawierająca listę laureatów), jako że nie uzyskał ocen wystarczających do uzyskania pozytywnego wyniku w testach rozumienia tekstu pisanego;stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EPSO i komisji konkursowej, nigdy niedoręczonej skarżącemu, o nieprzyznaniu mu wglądu do dokumentów, o który wnosił w piśmie z dnia 31 grudnia 2011 r. (wniosek o ponowne sprawdzenie);stwierdzenie nieważności dorozumianego oddalenia zażalenia skarżącego złożonego na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej;stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/205/10 (dziedzina „cła”) opublikowanego w Dz.U. C 292 A/1 z dnia 28 października 2010 r.;stwierdzenie nieważności w całości „listy rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/205/10 (dziedzina »cła«)” opublikowanej w Dz.U. C 22 A/1 z dnia 27 stycznia 2012 r.;obciążenie Komisji kosztami postępowania.