Language of document :

Žaloba podaná dne 7. ledna 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-2/13)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí návrhu žalobce, aby se na jeho odměnu pobíranou od května 2001 až do konce jeho přidělení do Angoly použil koeficient podle článků 12 a 13 přílohy X služebního řádu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, bez ohledu na jeho formu, kterým byla Komisí zamítnuta žádost ze dne 24. října 2011;

quatenus oportet, zrušit akt, bez ohledu na jeho formu, kterým Komise zamítla stížnost ze dne 21. května 2012 zaslanou žalobcem orgánu oprávněnému ke jmenování proti zamítnutí jeho žádosti ze dne 24. října 2011, pro zrušení tohoto zamítnutí a aby se vyhovělo žádosti ze dne 24. října 2011;

quatenus oportet , zrušit oznámení ze dne 14. srpna 2012;

uložit Komisi povinnost zaplatiti žalobci za každý měsíc od května 2001 až do posledního měsíce jeho přidělení k delegaci Komise v Angole částky vyplývající z rozdílu (dále jen „rozdíl v odměně“) mezi tím, co měl žalobce správně dostat, pokud by byl koeficient stanovený pro Angolu podle článku 64 Služebního řádu úředníků Evropské unie a článků 12 a 13 přílohy X služebního řádu de iure uplatňován na jeho měsíční odměnu a tím, co skutečně obdržel z titulu odměny, která byla splatná podle článku 62 služebního řádu;uložit Komisi, aby zaplatila žalobci z každého rozdílu v odměně úroky z titulu náhrady za její opožděnou platbu splatných částek ve výši 10%, s roční kapitalizací ode dne, kdy každá z měsíčních plateb odměny byla nebo měla být provedena ve prospěch žalobce, až do úplného zaplacení rozdílů v odměně; uložit Komisi, aby zaplatila žalobci z každého rozdílu v odměně částky z titulu vyrovnání z důvodu zhoršení kupní síly devizy, proporcionálně variací na ročním základě indexu životních nákladů pro Brusel podle článku 1 př

ílohy XI služebního řádu, jinak nazývaného „Bruselský mezinárodní index“, nebo jakéhokoliv indexu stejného druhu, který bude Soud pro veřejnou službu považovat za správný a spravedlivý pro použití ve věci, s roční kapitalizací ode dne, kdy každá z měsíčních plateb odměny byla nebo měla být provedena

ve prospěch žalobce, až do úplného zaplacení dotčených rozdílů v odměně;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.