Language of document :

Žaloba podaná 7. januára 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-2/13)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu smerujúcej k tomu, aby sa na jeho plat uplatňoval od mája 2001 do konca jeho pridelenia v Angole opravný koeficient podľa článkov 12 a 13 prílohy X služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým Komisia zamietla žiadosť z 24. októbra 2011, bez ohľadu na jeho formu,

bez ohľadu na jeho formu quatenus oportet zrušiť akt, ktorým Komisia zamietla sťažnosť z 21. mája 2012 zaslanú žalobcom MO proti zamietnutiu žiadosti z 24. októbra 2011 pre jej zrušenie a aby sa vyhovelo žiadosti z 24. októbra 2011,

quatenus oportet zrušiť správu zo 14. augusta 2012,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi za každý mesiac od mája 2001 až do posledného mesiaca jeho pridelenia k delegácii Komisie v Angole sumy vyplývajúce z rozdielu (ďalej len „rozdiel v plate“) medzi tým, čo žalobca mal správne dostať, ak by bol opravný koeficient stanovený pre Angolu podľa článku 64 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a článkov 12 a 13 prílohy X služobného poriadku e iure uplatňovaný na jeho mesačný plat, a tým, čo skutočne prijal z titulu platu, ktorý bol splatný podľa článku 62 služobného poriadku,uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi z každého rozdielu v plate úroky z titulu náhrady za jej omeškanú platbu splatných súm vo výške 10 % s ročnou kapitalizáciou odo dňa, keď každá z mesačných platieb platu bola alebo mala byť uskutočnená v prospech žalobcu, až do úplného zaplatenia dotknutých rozdielov v plate,uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi z každého rozdielu v plate sumy z titulu kompenzácie z dôvodu zhoršenia kúpnej sily devízy, proporcionálne variácii na ročnom základe indexu životných nákladov pre Brusel podľa článku 1 prílohy XI služobného poriadku, inak nazývaného „Bruselský medzinárodný index“, alebo akéhokoľvek iného indexu rovnakého druhu, ktorý bude Súd pre verejnú službu považovať za správny a spravodlivý na uplatnenie vo veci, s 

ročnou kapitalizáciou odo dňa, keď každá z mesačných platieb platu bola alebo mala byť uskutočnená v prospech žalobcu, až do úplného zaplatenia dotknutých rozdielov v plate,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.