Language of document : ECLI:EU:F:2014:176

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

2. července 2014

Věc F‑5/13

Paulo Jorge Da Cunha Almeida

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nezařazení na seznam vhodných kandidátů – Test verbálního uvažování – Námitka protiprávnosti oznámení o výběrovém řízení – Výběr druhého jazyka ze tří jazyků – Zásada zákazu diskriminace“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se P. J. Da Cunha Almeida v zásadě domáhá jednak zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/205/10, kterým byl vyloučen ze seznamu vhodných kandidátů a kterým byla zamítnuta jeho žádost o přezkum, a jednak zrušení oznámení o výběrovém řízení a seznamu vhodných kandidátů.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí výběrové komise v rámci výběrového řízení EPSO/AD/205/10 ze dne 9. března 2012, předané Evropským úřadem pro výběr personálu, kterým byla zamítnuta žádost o přezkum, kterou podal P. J. Da Cunha Almeida v návaznosti na své vyloučení ze seznamu vhodných kandidátů z výběrového řízení rozhodnutím ze dne 23. prosince 2011, se zrušuje. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Paulem Jorgem da Cunha Almeidou.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Předcházející stížnost v rámci administrativy – Datum podání – Přijetí administrativou – Domněnka založená na registračním razítku

(Služební řád, čl. 90 odst. 2)

2.      Žaloby úředníků – Předcházející stížnost v rámci administrativy – Shoda mezi stížností a žalobou – Totožnost předmětu a důvodu – Důvody a argumenty neobsažené ve stížnosti, avšak se stížností úzce související – Přípustnost

(Služební řád, články 90 a 91)

3.      Úředníci – Výběrové řízení – Průběh otevřeného výběrového řízení – Jazyky pro účast na zkouškách – Rovné zacházení – Požadavek konkrétních jazykových znalostí – Odůvodnění – Odůvodnění s ohledem na zájem služby – Dodržení zásady proporcionality

[Nařízení Rady č. 1, články 1 a 6; služební řád, čl. 1d odst. 1 a 6, čl. 28 písm. f) a příloha III, čl. 1 odst. 1 písm. f)]

1.      Článek 90 odst. 2 služebního řádu musí být vykládán v tom smyslu, že stížnost je podána nikoli jejím odesláním orgánu, ale jejím doručením orgánu. I když potvrzení o přijetí nebo registrace dokumentu neumožňuje, aby administrativa stanovila přesné datum přijetí tohoto dokumentu, představuje nicméně prostředek řádného výkonu správy, který umožňuje, není-li prokázán opak, předpokládat, že uvedený dokument byl tomuto správnímu orgánu doručen k uvedenému datu.

(viz body 20 a 23)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: usnesení Schmit v. Komise, F‑3/05, EU:F:2006:31, body 28 a 29 a citovaná judikatura

2.      Vzhledem k tomu, že postup před zahájením soudního řízení má neformální charakter a zúčastněné osoby jednají v tomto stadiu zpravidla bez pomoci právního zástupce, nesmí administrativa vykládat stížnosti restriktivním způsobem, ale musí je naopak posuzovat v duchu vstřícnosti. Kromě toho cílem čl. 91 odst. 2 služebního řádu není striktně a definitivně svazovat fázi soudního řízení, pokud žaloba k soudu nemění důvod ani předmět stížnosti.

(viz bod 36)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek Komise v. Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, body 76 a 78

3.      Takové oznámení o výběrovém řízení, kterým se stanoví omezení pro druhý jazyk, jenž může být použit v rámci účasti na výběrovém řízení za podmínek, kdy orgány, jichž se toto oznámení týká, nepřijaly interní pravidla k používání jazykového režimu Unie v souladu s článkem 6 nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství ani nevydaly jiná sdělení, jimiž se stanoví kritéria pro uplatnění omezení volby druhého jazyka a v nichž není uvedeno žádné odůvodnění omezené volby jazyků, je protiprávní.

Článek 1 uvedeného nařízení stanoví 23 jazyků nejen jako úřední jazyky, nýbrž rovněž jako pracovní jazyky unijních orgánů. Ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. f) přílohy III ani čl. 1d odst. 1 a čl. 1d odst. 6 první věta ani čl. 28 písm. f) služebního řádu nestanoví výslovná kritéria, na jejichž základě by bylo možné omezit volbu druhého jazyka nutného pro účast na výběrovém řízení. Zájem služby může být legitimním cílem, který je možné zohlednit, při zavedení takového omezení, avšak pod podmínkou, že tento zájem je objektivně odůvodněný a že vyžadovaná úroveň jazykových znalostí je přiměřena skutečným požadavkům služby. Kromě toho pravidla omezující volbu druhého jazyka musí stanovovat jasná, objektivní a předvídatelná kritéria, aby se uchazeč mohl v dostatečném předstihu seznámit s vyžadovanými jazykovými požadavky a mohl se za co nejlepších podmínek na výběrové řízení připravit.

(viz body 44 a 46 až 50)

Odkazy:

Soudní dvůr: rozsudek Itálie v. Komise, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, body 85, 88 a 90