Language of document : ECLI:EU:F:2014:176

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Tredje Afdeling)

2. juli 2014

Sag F-5/13

Paulo Jorge Da Cunha Almeida

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke opført på reservelisten – prøven i sproglig logisk ræsonnement – ugyldighedsindsigelse mod meddelelsen om udvælgelsesprøve – valget af andet sprog blandt tre sprog – princippet om forbud mod forskelsbehandling«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Paulo Jorge Da Cunha Almeida principalt har nedlagt påstand om annullation af afgørelserne truffet af udvælgelseskomiteen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/205/10 om ikke at opføre ham på reservelisten og om afslag på hans ansøgning om fornyet prøvelse samt påstand om annullation af meddelelsen om udvælgelsesprøven og af reservelisten.

Udfald:      Afgørelsen truffet af udvælgelseskomiteen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/205/10 af 9. marts 2012, fremsendt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, om afslag på Paulo Jorge da Cunha Almeidas ansøgning om fornyet prøvelse, efter at han ved afgørelse af 23. december 2011 ikke blev opført på reservelisten for udvælgelsesprøven, annulleres. I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen. Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler Paulo Jorge da Cunha Almeidas omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – forudgående administrativ klage – dato for indgivelsen – administrationens modtagelse – formodning skabt af registreringsstemplet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2)

2.      Tjenestemandssager – forudgående administrativ klage – overensstemmelse mellem klagen og søgsmålet – identitet mellem genstand og årsag – anbringender og argumenter, som ikke er indeholdt i klagen, men snævert forbundet hermed – formaliteten

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

3.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – afvikling af almindelig udvælgelsesprøve – sprog til deltagelse i prøverne – ligebehandling – krav om særlige sprogkundskaber – begrundelse – berettigelse, henset til tjenestens interesse – overholdelse af proportionalitetsprincippet

[Rådets forordning nr. 1, art. 1 og 6; tjenestemandsvedtægten, art. 1d, stk. 1 og 6, art. 28, litra f), og bilag III, art. 1, stk. 1, litra f)]

1.      Vedtægtens artikel 90, stk. 2, skal fortolkes således, at klagen ikke er »indgivet« ved afsendelsen til institutionen, men ved dennes modtagelse heraf. Selv om den omstændighed, at en administration bekræfter modtagelsen eller registreringen af et dokument, som er fremsendt til administrationen, ikke gør det muligt at fastlægge datoen for dette dokuments indgivelse med sikkerhed, udgør dette ikke desto mindre et middel, der i overensstemmelse med god forvaltningsskik, indtil der er ført bevis for det modsatte, kan danne grundlag for en formodning om, at nævnte dokument er kommet frem på den angivne dato.

(jf. præmis 20 og 23)

Henvisning til:

Personaleretten: kendelse Schmit mod Kommissionen, F-3/05, EU:F:2006:31, præmis 28 og 29 og den deri nævnte retspraksis

2.      Da den administrative klageprocedure er uformel, og de pågældende som regel på dette stadium handler uden bistand fra en advokat, bør administrationen ikke fortolke klager restriktivt, men tværtimod indtage en smidig holdning ved behandlingen af dem. I øvrigt har vedtægtens artikel 91 ikke til formål strengt og endeligt at fastlægge den eventuelle retslige fase, når søgsmålet hverken ændrer klagens årsag eller genstand.

(jf. præmis 36)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: dom Kommissionen mod Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, præmis 76 og 78

3.      En meddelelse om udvælgelsesprøve, som fastsætter en begrænsning hvad angår det andet sprog, som kan anvendes med henblik på deltagelse i en udvælgelsesprøve, er ulovlig, når de institutioner, der er omfattet af denne meddelelse, ikke har vedtaget interne bestemmelser om anvendelse af Unionens sprogordning, i overensstemmelse med artikel 6 i forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område, eller andre meddelelser om fastsættelse af kriterierne for begrænsning af valget af det andet sprog, eller meddelelsen om udvælgelsesprøve ikke indeholder nogen begrundelse, som berettiger det begrænsede sprogvalg.

Nævnte forordnings artikel 1 udpeger 23 sprog ikke blot som officielle sprog, men ligeledes som arbejdssprog i Unionens institutioner. Bestemmelserne i vedtægtens artikel 1, stk. 1, litra f), i bilag III, artikel 1d, stk. 1 og 6, første punktum, og artikel 28, litra f), indeholder ikke udtrykkelige kriterier, som gør det muligt at begrænse valget af det andet sprog, der er nødvendigt for at deltage i en udvælgelsesprøve. Tjenestens interesse kan udgøre et legitimt mål, som der kan tages hensyn til ved indførelsen af en sådan begrænsning på betingelse af, at denne interesse er objektivt begrundet, og at de krævede sprogkundskaber står i forhold til tjenestens reelle behov. I øvrigt skal regler, hvorefter valget af andet sprog begrænses, indeholde klare, objektive og forudsigelige kriterier, for at ansøgerne tilstrækkeligt lang tid i forvejen kan få kendskab til, hvilke sproglige krav der kræves, og dermed kan forberede sig på udvælgelsesprøverne på de bedst mulige betingelser.

(jf. præmis 44 og 46-50)

Henvisning til:

Domstolen: dom Italien mod Kommissionen, C-566/10 P, EU:C:2012:752, præmis 85, 88 og 90