Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 декември 2014 г. — Cwik/Комисия

(Дело F-4/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Атестационен доклад — Процедура по атестиране за 1995/1997 г. — Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд — Искане за отмяна на атестационния доклад — Липса на сезиране на съвместния комитет по атестирането — Забавяне при приемането на атестационния доклад — Иск за обезщетение за вреди)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michael Cwik (Tervuren, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се приема атестационния доклад на жалбоподателя за периода 1995—1997 г. и искане за обезщетение за вреди.ДиспозитивОтменя решението на Европейската комисия от 12 март 2012 г. за окончателно приемане на новия атестационен доклад на г-н Cwik в процедурата по атестиране за 1995/1997 г.Осъжда Европейската комисия да заплати на г-н Cwik сума в размер на 15 000 EUR, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди.Отхвърля жалбата в останалата част.Европейската комисия понася собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на г-н Cwik.