Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. december 2014 – Cwik mod Kommissionen

(Sag F-4/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – bedømmelsesrapport – bedømmelsesåret 1995/1997 – opfyldelse af en dom afsagt af Retten i Første Instans – påstand om annullation af bedømmelsesrapporten – ingen forelæggelse for Det paritetiske Bedømmelsesudvalg – forsinkelse ved udfærdigelsen af bedømmelsesrapporten – erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michael Cwik (Tervuren, Belgien) (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra 1995-1997 og en påstand om erstatning

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 12. marts 2012 om endelig udfærdigelse af Michael Cwik’s nye bedømmelsesrapport for bedømmelsesåret 1995/1997 annulleres.

Europa-Kommissionen betaler Michael Cwik et beløb på 15 000 EUR i erstatning for det lidte ikke-økonomiske tab.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Michael Cwik afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 108 af 13.4.2013, s. 38.