Language of document : ECLI:EU:F:2014:263

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2014. gada 8. decembrī

Lieta F‑4/13

Michael Cwik

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Novērtējums – Novērtējuma ziņojums – 1995./1997. gada novērtējums – Pirmās instances tiesas sprieduma izpilde – Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu – Nevēršanās Apvienotajā novērtējumu komitejā – Novērtējuma ziņojuma novēlota pieņemšana – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru M. Cwik lūdz, pirmkārt, atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 12. marta lēmumu, ar kuru galīgi pieņem novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 1995. gada 1. jūlija līdz 1997. gada 30. jūnijam, izpildot spriedumu Cwik/Komisija (T‑155/03, T‑157/03 un T‑331/03, EU:T:2005:447, turpmāk tekstā – “spriedums Cwik”), un vajadzības gadījumā atcelt 2012. gada 4. oktobra lēmumu, ar ko noraida viņa sūdzību par 2012. gada 12. marta lēmumu, un, otrkārt, piespriest Komisijai samaksāt atlīdzību par morālo un mantisko kaitējumu, kas tam, viņaprāt, nodarīts

Nolēmums      Atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 12. marta lēmumu par M. Cwik jaunā 1995./1997. gada novērtējuma ziņojuma galīgu pieņemšanu. Eiropas Komisija samaksā M. Cwik naudas summu EUR 15 000 apmērā kā atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu. Prasību pārējā daļā noraidīt. Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina M. Cwik tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Interese celt prasību – Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu – Prasība, kas celta pēc ierēdņa pensionēšanās – Pieņemamība, kas atkarīga no īpaša apstākļa esamības – Prasība, kuras mērķis ir apstrīdēt Savienības tiesas sprieduma, ar ko atcelts apstrīdētais novērtējuma ziņojums, novēloto izpildi – Intereses celt prasību saglabāšana

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants; Civildienesta noteikumu 43., 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Novērtējuma ziņojuma atcelšana – Nevēršanās Apvienotajā novērtējumu komitejā, pieņemot jauno novērtējuma ziņojumu, iespējamo grūtību dēļ saistībā ar minētās komitejas izveidi – Būtisku procedūras noteikumu pārkāpums – Atcelšana

(LESD 266. pants; Civildienesta noteikumu 43. pants)

3.      Ierēdņi – Novērtējums – Apvienotā novērtējumu komiteja – Sastāvs – Nepieciešamība, lai locekļiem būtu pieredze iekšējo prasību jomā – Neesamība

(Civildienesta noteikumu 43. pants)

4.      Ierēdņu celta prasība – Spriedums, ar kuru tiek atcelts tiesību akts – Sekas – Pienākums veikt izpildes pasākumus – Saprātīgs termiņš – Jauna novērtējuma ziņojuma pieņemšana – Vērtēšanas kritēriji – Iekšējās tiesību normās noteikto termiņu neievērošana – Tiesību uz aizstāvību pārkāpums – Ziņojuma atcelšana

(LESD 266. pants; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkts; Civildienesta noteikumu 43. pants; Eiropas ombuda statūtu 2. panta 6. punkts)

1.      Attiecībā uz ierēdņa vai bijušā ierēdņa interesi lūgt novērtējuma ziņojuma atcelšanu – šāds ziņojums principā ietekmē novērtējamās personas intereses tikai līdz tās dienesta attiecību izbeigšanās brīdim, un pēc šīs dienesta attiecību izbeigšanās ieinteresētajai personai vairs nav intereses uzturēt prasību, kas celta par šo ziņojumu, ja vien netiek pierādīts, ka pastāv īpašs apstāklis, kurš pamato personīgu un faktisku interesi panākt tā atcelšanu.

Ja bijušā ierēdņa prasības mērķis ir apstrīdēt pēc viņa pensionēšanās pasludināta sprieduma – ar ko Savienības tiesa atcēlusi apstrīdēto novērtējuma ziņojumu, kamēr viņš vēl bijis aktīvi nodarbināts,– iespējams, kļūdainu izpildi, tad ar jebkuru atteikumu atzīt viņa interesi celt prasību atcelt jauno novērtējuma ziņojumu netiktu ievērotas viņa tiesības uz sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, pienācīgu izpildi un tādējādi netiktu ievērotas viņa tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Turklāt tiktāl, ciktāl prasītājs lūdz atlīdzību par morālo kaitējumu, kas tam nodarīts ar novēlošanos par sešiem gadiem un trijiem mēnešiem, līdz, izpildot minēto spriedumu, ticis pieņemts jauns ziņojums, ir jākonstatē, ka viņš ir saskāries ar būtisku novēlošanos, kas varēja nodarīt viņam kaitējumu. Šajā situācijā pastāv īpašs apstāklis, kas pamato personīgu un faktisku interesi panākt jaunā ziņojuma atcelšanu.

(skat. 59. un 62.–64. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: rīkojums N/Komisija, T‑97/94, EU:T:1998:270, 26. punkts; spriedums Dionyssopoulou/Padome, T‑105/03, EU:T:2005:189, 20. punkts.

2.      Komisijas ieviestajā novērtējuma sistēmā saistībā ar to, cik nozīmīgas ir ikviena novērtējamā ierēdņa tiesības uz to, ka viņa ziņojumu pārbauda šim nolūkam izveidota apvienotā komitejā, bijušā ierēdņa novērtējuma ziņojumā, kas pieņemts pēc Savienības tiesas sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, ir pieļauts būtisku procedūras noteikumu pārkāpums, kas aizskar ieinteresētās personas tiesības un ietekmē tā spēkā esamību gadījumā, ja Apvienotā novērtējumu komiteja (ANK) pat ieinteresētās personas lietas materiālus, lai lemtu par novērtēšanas procedūru un jaunā ziņojuma saturu, nesaņem tāpēc, ka Komisija nav sasaukusi savus locekļus.

Šo secinājumu nevar atspēkot ar faktu, ka, tā kā ANK locekļi, kuri šos amatus ieņēmuši, veicot novērtējumu par laika posmu, uz ko attiecas ziņojums, ir miruši vai pensionējušies, ka ANK ad hoc izveide piemērojamos vispārīgajos īstenošanas noteikumos nav paredzēta vai ka nav iespējams vērsties Apvienotajā vērtēšanas komitejā, kas ir ANK pēctecīgā komiteja. Lai izpildītu tai ar LESD 266. pantu noteikto pienākumu, attiecīgajai iestādei ir jāveic konkrēti pasākumi, ar kuriem var tikt novērsts attiecībā uz konkrēto personu pieļautais pārkāpums, un, lai izvairītos no šī pienākuma izpildes, nevar atsaukties uz praktiskām grūtībām, kādas varētu rasties prasītāja tiesiskās situācijas, kādā viņš bijis pirms tiesību akta, kurš ir atcelts, atjaunošanas dēļ.

Šajā ziņā tikai pakārtoti, ja sprieduma, ar kuru atcelts tiesību akts, izpilde izrādās sevišķi sarežģīta, saskaņā ar rūpības pienākumu Komisijai ir par to, cik iespējams drīz jābrīdina prasītājs, kā arī jāsāk ar viņu dialogs, lai vienotos par viņam nodarīto zaudējumu taisnīgu atlīdzību. Šis pienākums a fortiori attiecas uz gadījumiem, kad tiek pareizā un pienācīgā formā pieņemts bijušā ierēdņa novērtējuma ziņojums par gada novērtējumu, kurš veikts gandrīz 20 gadus agrāk, jo minētais ziņojums nevar tikt ņemts vērā prasītāja iespējamai paaugstināšanai amatā vai pat viņa karjeras atjaunošanai, jo paaugstināšanas amatā gadi, kas pagājuši kopš šī novērtējuma gada un kuros prasītājs būtu varējis pretendēt uz paaugstināšanu amatā, jau sen ir beigušies.

(skat. 74., 77., 79., 80., 84. un 123. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums Gordon/Komisija, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, 72. punkts.

Pirmās instances tiesa: spriedumi Meskens/Parlaments, T‑84/91, EU:T:1992:103, 78. punkts; C/Komisija, T‑166/04, EU:T:2007:24, 52. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Andres u.c./ECB, F‑15/05, EU:F:2008:81, 132. punkts un tajā minētā judikatūra.

3.      Lai Apvienotā novērtējumu komiteja (ANK), iepazinusies ar lietu, varētu sniegt atzinumu par novērtēšanas procedūru, nav nepieciešams, lai tās locekļi būtu guvuši pieredzi attiecībā uz lielu skaitu iekšējo prasību, it īpaši šīs procedūras taisnīguma un objektivitātes izvērtēšanai. Lai izvērtētu novērtēšanas procedūras taisnīgumu un objektivitāti, ANK ir jāpārbauda novērtēšanas procedūra, kāda ievērota, pieņemot attiecīgo ziņojumu, un jāsalīdzina tā ar procedūrām, kādas ievērotas, pieņemot citus novērtējuma ziņojumus; nav nepieciešams, lai pēdējie minētie novērtējuma ziņojumi būtu apstrīdēti ANK. Turklāt pieprasot, lai ANK sniegtu atzinumu tikai tad, ja tajā apstrīdēti vairāki novērtējuma ziņojumi, tiktu ierobežotas ikviena novērtējamā ierēdņa tiesības lūgt ANK iejaukšanos.

(skat. 87. punktu)

4.      Iestādei, kura izdevusi tiesību aktu, ko atcēlusi Savienības tiesa, ir jāveic pasākumi, kurus ietver sprieduma, ar ko tiek atcelts tiesību akts, izpilde saprātīgā termiņā. Tādējādi iestāde pārkāpj LESD 266. pantu un pieļauj pārkāpumu, saistībā ar kuru Savienība var tikt saukta pie atbildības, ja tā neveic konkrētus pasākumus, lai izpildītu šo spriedumu saprātīgā termiņā, ja nav īpašu grūtību sprieduma, ar kuru atcelts tiesību akts, interpretācijā vai arī nav praktisku grūtību.

Attiecībā uz spriedumu, ar kuru tiek atcelts bijušā Komisijas ierēdņa novērtējuma ziņojums, Civildienesta noteikumu 43. pantā paredzētajos Komisijas pieņemtajos vispārīgajos īstenošanas noteikumos (VĪN), ir paredzēti precīzi un relatīvi īsi termiņi katram procedūras posmam. Šajā ziņā, ja ikvienā šo termiņu pārsniegšanā principā tiešām ir vainojama administrācija, tad tomēr pārsniegšanā, kas notikusi īpašu apstākļu dēļ vai prasītāja aizkavējošas rīcības dēļ, administrāciju nevar vainot. Attiecībā uz iespējamu novēlošanos, ko izraisījusi sūdzību iesniegšana ombudam, Komisijai nav jāgaida šo sūdzību iznākums. Saskaņā ar Lēmuma 94/262 par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, 2. panta 6. punktu sūdzības iesniegšana nepārtrauc apelācijas termiņus administratīvās procedūrās. Tātad tā nevar pātraukt arī novērtēšanas procedūras norisi.

Saprātīga termiņa ievērošanas principa pārkāpums parasti neattaisno administratīvās procedūras noslēgumā pieņemta lēmuma atcelšanu, un vienīgi tad, ja pagājušais laiks ir tik pārmērīgi ilgs, ka tas var ietekmēt pašu administratīvajā procedūrā pieņemtā lēmuma saturu, principa ievērot saprātīgu termiņu pārkāpums ietekmē administratīvās procedūras spēkā esamību. Tā var būt tad, ja pārmērīga laika paiešana ietekmē attiecīgo personu spēju efektīvi aizstāvēties. VĪN paredzēto termiņu neievērošana tad, ja ieinteresētā persona lūdz vērsties ANK saistībā ar novērtējuma ziņojuma pieņemšanu, izpildot spriedumu, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, ietekmē tās spēju izmantot savas Civildienesta noteikumos paredzētās tiesības un savas tiesības uz to, lai jaunais novērtējuma ziņojums tiktu izskatīts saskaņā ar noteikumiem, ko iestāde pati sev noteikusi.

(skat. 94., 98., 107., 111. un 112. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedums Huygens/Komisija, T‑281/01, EU:T:2004:207, 67. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedumi C un F/Komisija, F‑44/06 un F‑94/06, EU:F:2007:66, 60. un 63.–67. punkts; AE/Komisija, F‑79/09, EU:F:2010:99, 100. punkts.