Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 9. aprīlī iesniedza Cour d’appel de Bruxelles (Beļģija) – Le Port de Bruxelles/Infrabel SA et Région de Bruxelles-Capitale/Infrabel SA

(Lieta C-229/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d’appel de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītāji: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Atbildētāja: Infrabel SA

Pārējie lietas dalībnieki: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Prejudiciālais jautājums

Ja iekšzemes osta, kas ietilpst pamattīklā, jau ir savienota ar ceļu un dzelzceļu tīklu, vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES1 15. pantā, lasot to atsevišķi vai kopsakarā ar citām šīs regulas normām, ir noteikts pienākums saglabāt un apsaimniekot abus šos savienojumus, vai arī aizliegums demontēt kādu no šiem savienojumiem, pa ja tas nav ticis apsaimniekots?

____________

1 OV 2013, C 348, 1. lpp.