Language of document :

Жалба, подадена на 27 март 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-27/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията за понижаване на жалбоподателя в степен AD8 на основание член 9, параграф 1, буква е) от Приложение IX от правилника, както и искане за изплащане на обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, които се твърди, че са претърпени.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, прието на 5 юни 2012 г. от тристранния орган по назначаването (ОН) по преписката (MS 08/058, съгласно което „(на жалбоподателя) се налага санкцията понижаване в степен AD 8, предвидена в член 9, параграф 1, точка е) от Приложение IX от правилника“), което влиза „в сила, считано от месеца, следващ подписването му“;

да се отмени решението от 17 декември 2012 г., връчено на 18 декември 2012 г., с което ОН отхвърля административната жалба на жалбоподателя, подадена от него на 10 октомври 2012 г. под номер R/566/12;

ответникът да бъде осъден да заплати като обезщетение за претърпените неимуществени и имуществени вреди и за накърняването на кариерата на жалбоподателя сума, оценена временно на едно евро от сума, оценена на 20 000 евро, при запазване на възможността за нейното увеличаване или намаляване в хода на производството;

във всички случаи ответникът да бъде осъден да заплати всички съдебни разноски в съответствие с член 87, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба.