Language of document :

Žaloba podaná dne 23. března 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-27/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o přeřazení žalobce do platové třídy AD8 na základě čl. 9 odst. 1 bodu f) přílohy IX služebního řádu, jakož i návrh na náhradu škody včetně úroků za údajně vzniklou majetkovou a nemajetkovou újmu.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí tripartitního OOJ ze dne 5. června 2012 ve věci MS 08/056, jímž se „(žalobci) ukládá sankce ve formě přeřazení do platové třídy AD8 podle čl. 9 odst. 1 bodu f) přílohy IX ke služebnímu řádu“ a které „nabývá účinnosti do měsíce od data jeho podpisu“;

zrušit rozhodnutí ze dne 17. prosince 2012 doručené dne 18. prosince 2012, kterým OOJ zamítá stížnost žalobce podanou dne 10. října pod spisovou značkou R/566/12;

uložit žalované z titulu náhrady škody za nemajetkovou a majetkovou újmu a zásah do služebního postupu žalobce, která se předběžně odhaduje na 1 euro, zaplatit částku ve výši 20 000 eur s výhradou jejího zvýšení nebo snížení v tomto řízení;

v každém případě uložit žalované náhradu veškerých výdajů podle čl. 87 odst. 1 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu.