Language of document :

Жалба, подадена на 28 март 2013 г. — ZZ/EMA

(Дело F-29/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Orlandi, адв. J.-N. Louis, адв. D. Abreu Caldas)

Ответник: Eвропейска агенция по лекарствата

Предмет на производството

Отмяната на решението да не се поднови договора на жалбоподателя като срочно нает служител и искане за обезщетение на вредите

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 30 август 2012 г. за неподновяване на договора на жалбоподателя, прекратяване на неговото трудово правоотношение на 30 април 2013г. и за служебното му поставяне в отпуск;

да се отмени решението от 26 февруари 2013 г., с което се отхвърля искането за подновяване на договора;

да се осъди ответната страна да заплати съдебните разноски, както и да плати на жалбоподателя сумата от 25 000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди.