Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 септември 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-31/13)

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Комисия на Европейския съюз

Предмет

Отмяна на отхвърлянето на искането на жалбоподателя за изплащане на обезщетение за вредите, които твърди, че е претърпял по повод и вследствие на неговото преместване от Делегацията на Комисията в Луанда в седалището на Комисията в Брюксел

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.