Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2013 r. – Roda przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/13)

(Służba publiczna – Renta rodzinna – Zgon byłego małżonka – Alimenty – Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi – Wymóg zażalenia – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Silvana Roda (Ispra, Włochy) (przedstawiciel: L. Ribolzi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności Komisji oddalającej wniosek skarżącej w sprawie przyznania renty rodzinnej w wysokości 60 % ostatniego wynagrodzenia podstawowego swego byłego małżonka.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.Silvana Roda pokrywa własne koszty postępowania.