Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

16 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑30/13

Silvana Roda

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Leskeneläke – Entisen puolison kuolema – Elatusapu – Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely – Valitusta koskeva vaatimus – Myöhästyminen – Tutkittavaksi ottamista koskevien edellytysten selvä täyttymättä jääminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Silvana Roda vaatii virkamiestuomioistuinta velvoittamaan Euroopan komission maksamaan hänelle 35 prosenttia hänen kuolleen entisen puolisonsa vanhuuseläkkeestä hänen kuolinpäivästään alkaen korotettuna viivästyskorolla.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Silvana Roda vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Määräajat – Liittyminen oikeusjärjestyksen perusteisiin – Peruste, jonka tuomioistuin tutkii viran puolesta

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa säädetty kolmen kuukauden määräaika valituksen esittämiseksi virkamiehelle vastaisesta päätöksestä on ehdoton, eivätkä asianosaiset tai tuomioistuin voi päättää siitä vapaasti siltä osin kuin määräaika on säädetty oikeudellisten tilanteiden selkeyden ja turvallisuuden ja oikeudellisen varmuuden takaamiseksi. Unionin tuomioistuinten on siis tarkistettava viran puolesta, että tätä määräaikaa on noudatettu.

(ks. 13 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑358/03, Krahl v. komissio, 7.9.2005, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen