Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

zo 16. decembra 2013

Vec F‑30/13

Silvana Roda

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Pozostalostný dôchodok – Úmrtie bývalého partnera – Výživné – Konanie pred podaním žaloby – Požiadavka sťažnosti – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou S. Roda navrhuje zaviazať Európsku komisiu na zaplatenie 35 % sumy starobného dôchodku jej zosnulého partnera odo dňa jeho úmrtia zvýšenej o úroky z nedoplatkov

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. S. Roda znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Charakter verejného poriadku – Preskúmanie súdom bez návrhu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

Lehota troch mesiacov na podanie sťažnosti proti aktu spôsobujúcemu ujmu stanovená v článku 90 ods. 2 služobného poriadku je kogentná a nemôžu s ňou nakladať ani účastníci konania, ani súd, keďže bola zavedená s cieľom zabezpečiť jasnosť a bezpečnosť právnych situácií, ako aj právnu istotu. Prislúcha teda súdu Spoločenstva, aby ex offo preskúmal, či táto lehota bola dodržaná.

(pozri bod 13)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 7. septembra 2005, Krahl/Komisia, T‑358/03, bod 35 a tam citovaná judikatúra