Language of document : ECLI:EU:F:2014:10

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 5. februarja 2014

Zadeva F‑29/13

David Drakeford

proti

Evropski agenciji za zdravila (EMA)

„Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Člen 8, prvi odstavek, PZDU – Nepodaljšanje pogodbe – Preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero D. Drakeford predlaga razglasitev ničnosti, prvič, odločbe izvršnega direktorja Evropske agencije za zdravila (EMA) kot organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (v nadaljevanju: OPSP), z dne 30. avgusta 2012, da se njegova pogodba začasnega uslužbenca ne podaljša in da se napoti na dopust, ter, drugič, odločbe istega organa z dne 26. februarja 2013, s katero je bila predvsem zavrnjena njegova zahteva za preoblikovanje njegove pogodbe pomožnega uslužbenca v pogodbo začasnega uslužbenca, in s katero, podredno, predlaga podaljšanje njegove zadnje pogodbe začasnega uslužbenca.

Odločitev:      Odločba Evropske agencije za zdravila z dne 30. avgusta 2012, v skladu s katero se pogodba D. Drakeforda ne podaljša, se razglasi za nično. Evropski agenciji za zdravila se naloži, naj D. Drakefordu kot odškodnino za premoženjsko škodo, ki je nastala do datuma te sodbe, plača razliko med, na eni strani, zneskom osebnih prejemkov, ki bi jih lahko prejel, če bi ostal na svojem delovnem mestu v tej agenciji, do datuma te sodbe, ter, na drugi strani, zneskom osebnih prejemkov, nagrad, nadomestil za brezposelnost ali katerih koli drugih nadomestil, ki jih je od 1. maja 2013 do datuma te sodbe dejansko prejel namesto osebnih prejemkov, ki jih je prejemal kot začasni uslužbenec. Stranki bosta Sodišču za uslužbence v treh mesecih od datuma te sodbe predložili soglasno sprejeto rešitev za ustrezno zaščito pravic D. Drakeforda, ali če ne bosta dosegli soglasja, predloge zneskov za dodelitev pravičnega denarnega nadomestila za povračilo premoženjske škode, ki bo D. Drakefordu nastala po datumu te sodbe. V preostalem delu se tožba zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

1.      Pritožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Dopis začasnemu uslužbencu, ki ga opozarja na datum izteka njegove pogodbe – Izključitev – Odločba o nepodaljšanju pogodbe – Vključitev

(Kadrovski predpisi, člen 90(2))

2.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Začasni uslužbenci, za katere velja člen 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev – Podaljšanje po prvem podaljšanju pogodbe za določen čas – Preoblikovanje pogodbe za nedoločen čas – Pojem podaljšanja – Nadaljevanje delovnega razmerja s kariernim napredovanjem ali brez njega

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 2(a) in 8, prvi odstavek)

1.      Dopis uprave, v katerem je uslužbenec samo opozorjen na določbe svoje pogodbe o datumu izteka te pogodbe in ki tako ne vsebuje nobenega novega elementa v primerjavi z navedenimi določbami, ni akt, ki posega v položaj. Vendar če se pogodba lahko podaljša, odločba, ki se sprejme po koncu notranjega postopka na podlagi člena 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in v kateri je izražena želja uprave, da ne podaljša pogodbe, pomeni akt, ki posega v položaj.

(Glej točke od 23 do 25.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 15. oktober 2008, Potamianos/Komisija, T‑160/04, točka 21;

Sodišče za uslužbence: 15. september 2011, Bennett in drugi/UUNT, F‑102/09, točki 57 in 59 ter navedena sodna praksa; 26. junij 2013, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 in F‑110/12, točka 36, predmet pritožbe pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑444/13 P; 23. oktober 2013, Solberg/EMCDDA, F‑124/12, točki 17 in 18.

2.      Kar zadeva preoblikovanje pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen čas v skladu s členom 8, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, zlasti kar zadeva razlago predmeta podaljšanja, če v besedilu določbe ni nedvoumne navedbe, je treba upoštevati cilj navedenega člena.

V zvezi s tem, čeprav je res, da stabilnost zaposlitve, ki je značilna za pogodbe za nedoločen čas, ni primerljiva s stabilnostjo, ki jo uradnikom zagotavljajo Kadrovski predpisi, ker začasni uslužbenci nimajo pravice do stalne zaposlitve, ostaja dejstvo, da je kategorija pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas posebnost z vidika varnosti zaposlitve, po kateri se bistveno loči od pogodb o zaposlitvi za določen čas. Tako člen 8, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ker tretjo pogodbo za določen čas, ki bi bila podpisana, po pravu samem šteje za sklenjeno za nedoločen čas in tako omejuje uporabo zaporednih pogodb pogodbenega uslužbenca za določen čas, zagotovo zagotavlja tudi stabilnost in posledično določeno trajnost delovnega razmerja zadevnega uslužbenca z institucijo, organom ali agencijo, ki ga je zaposlila.

Izraz „vsaka naslednja obnovitev“ v členu 8, prvi odstavek, tretji stavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev je treba razlagati tako, da se nanaša na vsak postopek, v okviru katerega mora pogodbeni uslužbenec v smislu člena 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ob izteku zaposlitve za določen čas svoje delovno razmerje z delodajalcem nadaljevati kot tak uslužbenec, tudi če ob tem podaljšanju napreduje v naziv ali se spremenijo naloge, ki jih opravlja. Drugače ne more biti, razen če bi nova pogodba spadala v okvir druge pravne ureditve ali če bi se kariera prekinila, kar bi se na primer kazalo z bistveno spremembo narave nalog, ki jih opravlja zadevni uslužbenec.

(Glej točke 43, 45 in 48.)

Napotitev na:

Sodišče: 6. oktober 1982, Cilfit/Ministero della Sanità, 283/81, točka 20;

Sodišče za uslužbence: 26. oktober 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, točka 68; 13. april 2011, Scheefer/Parlament, F‑105/09, točki 55 in 60.