Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2015 – CX / Commissie

(Zaak F-27/13)1

(Openbare dienst – Tuchtprocedure – Respectieve rol en bevoegdheden van de tuchtraad en het TABG – Tuchtmaatregel – Terugzetting in de rang gevolgd door een bevorderingsbesluit – Evenredigheid van de sanctie)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CX (vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verzoeker krachtens artikel 9, lid 1, onder f, van bijlage IX bij het Statuut terug te zetten in de rang AD 8 en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

CX draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1     PB C 207 van 20.7.2013, blz. 56.