Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. júna 2015 – CX/Komisia

(vec F-27/13)1

(Verejná služba – Disciplinárne konanie – Úloha a právomoci disciplinárnej rady a menovacieho orgánu – Disciplinárny postih – Zaradenie do nižšej platovej triedy, po ktorom nasledovalo rozhodnutie o povýšení – Primeranosť sankcie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CX (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobcu do platovej triedy AD8 podľa článku 9 ods. 1 bodu f) prílohy IX služobného poriadku a návrh na náhradu morálnej a materiálnej škody, ktorú mal údajne utrpieťVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    CX znáša svoje trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013, s. 56.