Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 20 октомври 2015 г. — Drakeford/ЕАЛ

(Дело F-29/13)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1     ОВ C 207, 20.7.2013 г., стр. 57