Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 20 listopada 2015. – Drakeford protiv EMA-e

(predmet F-29/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 207, 20. 7. 2013., str. 57.