Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour du travail de Bruxelles (Belgia) la 10 iunie 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Cauza C-284/15)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour du travail de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Office national de l'emploi (ONEm), M

Pârâți: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Întrebările preliminare

Articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul privind securitatea socială nr. 1408/711 trebuie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să refuze totalizarea perioadelor de încadrare în muncă necesare pentru recunoașterea dreptului la acordarea unei alocații de șomaj destinate să completeze veniturile corespunzătoare obținute de la un loc de muncă pe fracțiune de normă, atunci când încadrarea în acest loc de muncă nu a fost precedată de nicio perioadă de asigurare sau de încadrare în muncă în acest stat membru?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul privind securitatea socială nr. 1408/71 este compatibil în special cu:

articolul 48 TFUE în măsura în care condiția la care acest articol 67 alineatul (3) supune totalizarea perioadelor de încadrare în muncă este de natură să restrângă libera circulație a lucrătorilor și accesul lor la anumite locuri de muncă pe fracțiune de normă,

articolul 45 TFUE, care „implică eliminarea oricărei discriminări pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor membre, în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de muncă” și prevede dreptul lucrătorilor „de a accepta ofertele reale de încadrare în muncă” (inclusiv locuri de muncă pe fracțiune de normă) în celelalte state membre, „de a circula liber în acest scop pe teritoriul statelor membre” și de ședere pe acest teritoriu „pentru a desfășura o activitate salarizată în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează încadrarea în muncă a lucrătorilor statului respectiv”,articolul 15 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care prevede că „[o]rice cetățean al Uniunii are libertatea de a-și căuta un loc de muncă, de a lucra, (...) în orice stat membru”?

____________

1     Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 35), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1606/98 al Consiliului din 29 iunie 1998 (JO L 209, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 76, denumit în continuare „Regul

amentul privind securitatea socială nr. 1408/71”).