Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. dubna 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles - Belgie) – Office national de l'emploi (ONEm) v. M, M v. Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(Věc C-284/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Články 45 SFEU a 48 SFEU – Listina základních práv Evropské unie – Článek 15 odst. 2 – Nařízení (EHS) č. 1408/71 – Článek 67 odst. 3 – Sociální zabezpečení – Příspěvek v nezaměstnanosti určený k doplnění příjmu ze zaměstnání na částečný úvazek – Přiznání uvedeného příspěvku – Získání dob zaměstnání – Sčítání dob pojištění nebo zaměstnání – Přihlédnutí k dobám pojištění nebo zaměstnání získaným podle právních předpisů jiného členského státu“

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour du travail de Bruxelles

Účastníci původního řízení

Žalobci: Office national de l'emploi (ONEm), M

Žalovaní: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Výrok

Článek 67 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, ve znění aktualizovaném nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2. prosince 1996, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 ze dne 17. června 2008, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání členskému státu, aby odmítl sečtení dob zaměstnání nezbytných pro vznik nároku na dávku v nezaměstnanosti určenou k doplnění příjmů ze zaměstnání na částečný úvazek, jestliže výkonu tohoto zaměstnání nepředcházela žádná doba pojištění nebo zaměstnání v tomto členském státě.

Přezkum druhé položené otázky neodhalil žádnou skutečnost, která by mohla mít dopad na platnost čl. 67 odst. 3 nařízení č. 1408/71, ve znění aktualizovaném nařízením č. 118/97, ve znění nařízení č. 592/2008.

____________

1 Úř. věst. C 279, 24.8.2015.