Language of document :

2016 m. balandžio 7 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Cour du travail de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Office national de l'emploi (ONEm) / M, M / Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(Byla C-284/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – SESV 45 ir 48 straipsniai – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 15 straipsnio 2 dalis – Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 – 67 straipsnio 3 dalis – Socialinė apsauga – Nedarbo išmoka, skirta pajamoms, gaunamoms už darbą ne visą darbo laiką, papildyti – Šios išmokos skyrimas – Darbo laikotarpių įgijimas – Draudimo ar darbo laikotarpių sumavimas – Atsižvelgimas į draudimo ar darbo laikotarpius, įgytus pagal kitos valstybės narės teisės aktus)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour du travail de Bruxelles

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Office national de l'emploi (ONEm), M

Atsakovai: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Rezoliucinė dalis

1.    1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškiems darbuotojams ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97, iš dalies pakeistu 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 592/2008, 67 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip, kad joje nedraudžiama valstybei narei atsisakyti susumuoti darbo laikotarpius, būtinus siekiant įgyti teisę gauti nedarbo išmoką, skirtą pajamoms, gaunamoms už darbą ne visą darbo laiką, papildyti, jeigu prieš pradedant šį darbą toje valstybėje narėje neįgyta jokio draudimo ar darbo laikotarpio.

2.    Išnagrinėjus pateiktą antrąjį klausimą nenustatyta nieko, kas galėtų turėti įtakos Reglamento Nr. 1408/71, iš dalies pakeisto ir atnaujinto Reglamentu Nr. 118/97, iš dalies pakeistu Reglamentu Nr. 592/2008, 67 straipsnio 3 dalies galiojimui.

____________

1 OL C 279, 2015 8 24.