Language of document :

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 7 april 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Arbeidshof te Brussel - België) – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) / M, M / Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

(Zaak C-284/15)1

[Prejudiciële verwijzing – Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 15, lid 2 – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 67, lid 3 – Sociale zekerheid – Werkloosheidsuitkering ter aanvulling van inkomsten uit deeltijdarbeid – Toekenning van deze uitkering – Vervulling van tijdvakken van arbeid – Samentelling van tijdvakken van verzekering of van arbeid – Inaanmerkingneming van tijdvakken van verzekering of van arbeid die vervuld zijn krachtens de wetgeving van een andere lidstaat]

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Arbeidshof te Brussel

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), M

Verwerende partijen: M, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Dictum

Artikel 67, lid 3, van verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, in de gewijzigde en bijgewerkte versie van verordening (EG) nr. 118/97 van de Raad van 2 december 1996, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 592/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008, moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat een lidstaat weigert tijdvakken van arbeid samen te tellen, wat nodig is voor de verwerving van het recht op een werkloosheidsuitkering ter aanvulling van inkomsten uit deeltijdarbeid, wanneer deze deeltijdarbeid niet is voorafgegaan door tijdvakken van verzekering of van arbeid in deze lidstaat.

Bij het onderzoek van de tweede vraag is niet gebleken van enig element dat de geldigheid van artikel 67, lid 3, van verordening nr. 1408/71, in de gewijzigde en bijgewerkte versie van verordening nr. 118/97, zoals gewijzigd bij verordening nr. 592/2008, kan aantasten.

____________

1 PB C 279 van 24.8.2015.