Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 7 aprilie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour du travail de Bruxelles - Belgia) - Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(Cauza C-284/15)1

[Trimitere preliminară – Articolele 45 TFUE și 48 TFUE – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 15 alineatul (2) – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 67 alineatul (3) – Securitate socială – Alocație de șomaj destinată să completeze veniturile obținute dintr-un loc de muncă cu fracțiune de normă – Acordarea acestei prestații – Realizarea perioadelor de activitate salariată – Cumularea perioadelor de asigurare sau de activitate salariată – Luarea în considerare a unor perioade de asigurare sau de activitate salariată realizate sub incidența legislației unui alt stat membru]

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour du travail de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Office national de l'emploi (ONEm), M

Pârâți: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

Dispozitivul

Articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității, în versiunea sa modificată și actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 592/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008, trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să refuze cumularea perioadelor de activitate salariată necesare pentru a beneficia de dreptul la acordarea unei alocații de șomaj destinate să completeze veniturile corespunzătoare obținute de la un loc de muncă pe fracțiune de normă, atunci când încadrarea în acest loc de muncă nu a fost precedată de nicio perioadă de asigurare sau de activitate salariată în acest stat membru.

Analiza celei de a doua întrebări preliminare nu a revelat niciun element de natură să afecteze validitatea articolului 67 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1408/71, în versiunea sa modificată și actualizată prin Regulamentul nr. 118/97, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 592/2008.

____________

1     JO C 279, 24.8.2015.