Language of document : ECLI:EU:C:2016:220

Asia C‑284/15

Office national de l’emploi (ONEm)
vastaan

M

ja

M
vastaan
Office national de l’emploi (ONEm)
ja
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)

(cour du travail de Bruxellesin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 45 ja SEUT 48 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 15 artiklan 2 kohta – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 67 artiklan 3 kohta – Sosiaaliturva – Osa-aikatyöstä saatavien tulojen täydentämiseen tarkoitettu työttömyyskorvaus – Etuuden myöntäminen – Työskentelykausien täyttyminen – Vakuutus- tai työskentelykausien yhteenlaskeminen – Toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneiden vakuutus- tai työskentelykausien huomioon ottaminen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 7.4.2016

1.        Sosiaaliturva – Siirtotyöläiset – Yhdenvertainen kohtelu – Ei sovelleta työttömyysetuuksiin, joita säännellään asetuksen N:o 1408/71 erityissäännöksissä

(Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 3 artikla ja 67 artikla)

2.        Sosiaaliturva – Siirtotyöläiset – Työttömyys – Työskentely- tai vakuutuskausien yhteenlaskeminen – Toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täyttyneiden vakuutuskausien huomioon ottaminen – Edellytykset – Vakuutuskausien täyttyminen viimeksi siinä jäsenvaltiossa, joka käsittelee etuushakemusta – Edellä mainitusta yhteenlaskemisesta, joka on tarpeen kelpoisuusedellytyksenä oikeudelle saada osa-aikatyöstä saatavien tulojen täydentämiseen tarkoitettua työttömyyskorvausta silloin, kun tässä jäsenvaltiossa ei ole kertynyt vakuutus- tai työskentelykausia, saadaan kieltäytyä

(Neuvoston asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 3 kohta)

3.        Sosiaaliturva – Siirtotyöläiset – Työttömyys – Työskentely- tai vakuutuskausien yhteenlaskeminen – Asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 3 kohdan pätevyys työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja työntekijän vapauteen nähden

(SEUT 45 artikla ja SEUT 48 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artiklan 2 kohta; neuvoston asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 3 kohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 28 kohta)

2.        Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 592/2008, 67 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että jäsenvaltio kieltäytyy sellaisten työskentelykausien yhteenlaskemisesta, jotka ovat kelpoisuusedellytyksenä oikeudelle saada osa-aikatyöstä saatavien tulojen täydentämiseen tarkoitettua työttömyyskorvausta, silloin, kun henkilölle ei ole kertynyt ennen tätä osa-aikatyötä ollenkaan vakuutus- tai työskentelykausia kyseisessä jäsenvaltiossa.

(ks. 29 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

3.        Ei ole olemassa yhtään sellaista seikkaa, joka vaikuttaisi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella N:o 592/2008, 67 artiklan 3 kohdan pätevyyteen.

Ensinnäkään SEUT 48 artikla ei estä unionin lainsäätäjää säätämästä edellytyksistä oikeuksille, jotka se myöntää SEUT 45 artiklassa taatun työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi, tai vahvistamasta niille rajoja, ja toiseksi neuvosto on käyttänyt oikein harkintavaltaansa vahvistaessaan erityisesti asetuksen N:o 1408/71 67 artiklan 3 kohdassa edellytykset, joiden tarkoituksena on edistää työnhakua jäsenvaltiossa, jossa henkilö on viimeksi maksanut työttömyysvakuutusmaksuja, ja ohjata työttömyysetuuksista aiheutuva rasitus tälle valtiolle.

Lisäksi on niin, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 2 kohdassa määrätään, että perusoikeuskirjassa tunnustettuja oikeuksia, joista on määräyksiä perussopimuksissa, sovelletaan niissä määriteltyjen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti. . Näin on perusoikeuskirjan 15 artiklan 2 kohdassa, jossa toistetaan – kuten kyseiseen määräykseen liittyvissä selityksissä vahvistetaan – muun muassa SEUT 45 artiklassa taattu työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

(ks. 31, 33 ja 35 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta)