Language of document :

Иск, предявен на 3 юни 2011 г. - Кралство Испания/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-274/11)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Кралство Испания (представител: N. Díaz Abad)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на ищеца

да се отмени Решение 2011/167/ЕС на Съвета1

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

1.    Злоупотреба с власт, тъй като се пристъпва към засилено сътрудничество, без да е налице целта да се постигне интеграция на всички държави членки, а този механизъм е бил използван, за да не се преговаря с една държава членка, като ѝ е наложено решението за изключване, и при положение, че преследваните в този случай цели са могли да бъдат постигнати посредством специално споразумение по смисъла на член 142 ЕПК2.

2.    Нарушение на правораздавателната система на ЕС, тъй като не е предвидена система за разрешаване на спорове във връзка с правни актове, уредени от правото на Съюза.

3.    При условията на евентуалност, ако Съдът приеме, че в този случай следва да се пристъпи към засилено сътрудничество и че може да се установи материалноправната уредба на правни актове, уредени от правото на Съюза, без да има система за разрешаване на спорове във връзка със същите, Кралство Испания е на мнение, че не са изпълнени необходимите изисквания за засилено сътрудничество, поради което са налице следните основания за отмяна:

3.1 нарушение на член 20, параграф 1 ДЕС, защото засиленото сътрудничество в този случай не е крайна мярка, нито осъществява предвидените в ДЕС цели, и защото се отнася до области, изключени от засиленото сътрудничество поради това, че попадат в изключителната компетентност на ЕС.

3.2 нарушение на член 326 ДФЕС, защото засиленото сътрудничество в този случай нарушава принципа за недопускане на дискриминация, засяга вътрешния пазар и икономическото, социално и териториално сближаване, като представлява дискриминация спрямо търговията между държавите членки и предизвиква нарушения на конкуренцията между тях.

3.3 нарушение на член 327 ДФЕС, защото засиленото сътрудничество не зачита правата на Кралство Испания, което не участва в него.

____________

1 - Решение 2011/167/ЕС на Съвета от 10 март 2011 година, за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (OВ L 76, стp. 53).

2 - Конвенция за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г.