Language of document :

3. juunil 2011 esitatud hagi - Hispaania Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-274/11)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: N. Díaz Abad)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

Tühistada nõukogu otsus 2011/167/EL.1

Mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

1.    Võimu kuritarvitamine, kuna on kasutatud tõhustatud koostööd, kui eesmärk ei ole saavutada kõigi liikmesriikide lõimumist, vaid seda mehhanismi on kasutatud, et vältida ühe liikmesriigiga läbirääkimiste pidamist, sundides sellele liikmesriigile peale välistamise lahenduse; ja kuna siinses asjas taotletud eesmärke võis saavutada ka EPK2 artiklis 142 ette nähtud erikokkuleppega.

2.    EL kohtusüsteemi rikkumine, kuna ei ole ette nähtud vaidluste lahendamise süsteemi seoses liidu õiguse alusel väljastatud õigustega.

3.    Teise võimalusena, juhul kui Üldkohus leiab, et siinses asjas tuleb kasutada tõhustatud kooostööd ning võib kehtestada liidu õiguse alusel väljastatud õigusi käsitlevad sisulised normid ilma, et nendega seoses kehtestataks vaidluste lahendamise süsteemi, siis märgib Hispaania Kuningriik, et tõhustatud koostöö jaoks vajalikud nõuded on täitmata, sest samal ajal esinevad järgmised tühistamisalused:

3.1 EL artikli 20 lõike 1 rikkumine, sest tõhustatud koostöö ei ole siinses asjas viimane vahend, ei saavutada EL lepingus sätestatud eesmärke, ja kuna see puudutab tõhustatud koostöö alt välistatud liidu ainupädevuse valdkondi.

3.2 ELTL artikli 326 rikkumine, kuna tõhustatud koostöö rikub käesolevas asjas diskrimineerimiskeelu põhimõtet, mõjutab ühisturgu ja majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, on diskrimineeriv tegur liikmesriikidevahelises kaubanduses ja mõjutab nendevahelist konkurentsi.

3.3 ELTL artikli 327 rikkumine, kuna tõhustatud koostöö ei austa Hispaania Kuningriigi õigusi, kes selles ei osale.

____________

1 - Nõukogu 10. märtsi 2011. aasta otsus 2011/167/EL, millega antakse luba tõhustatud koostööks ühtse katendikaitse loomise valdkonnas (ELT L 76, lk 53).

2 - Euroopa patentide väljastamise konventsioon, 5. oktoober 1973 (RT II 2002, 10, 40).