Language of document :

Kanne 3.6.2011 - Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-274/11)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: N. Díaz Abad)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Neuvoston päätös 2011/167/EU1 on kumottava

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Harkintavallan väärinkäyttö turvautumalla tiiviimpään yhteistyöhön, vaikka ensinnäkään tavoitteena ei ole kaikkien jäsenvaltioiden yhdentyminen - tämä mekanismi on valittu vain siksi, että vältettäisiin neuvottelut yhden jäsenvaltion kanssa ja pakotettaisiin se tekemään ratkaisu ulkopuolelle jäämisestä - ja toiseksi tässä tapauksessa tavoiteltu päämäärä olisi voitu saavuttaa Euroopan patenttisopimuksen2 142 artiklan mukaisen erityisen sopimuksen avulla.

EU:n oikeusjärjestyksen rikkominen, koska riitojenratkaisujärjestelmästä ei ole säädetty unionin oikeuden säännösten soveltamisalaan kuuluvien oikeudellisten kysymysten osalta.

toissijaisesti sen varalta, että unionin tuomioistuin katsoisi, että tässä tapauksessa turvautuminen tiiviimpään yhteistyöhön on mahdollista ja että voitaisiin todeta unionin oikeuden soveltamisalaan kuuluvien oikeudellisten kysymysten sisällöllinen sääntely ilman, että käytettävissä olisi tässä yhteydessä riitojenratkaisumenettely, Espanjan kuningaskunta on sitä mieltä, että tiiviimpään yhteistyöhön vaadittavat edellytykset eivät ole täyttyneet seuraavien syiden vuoksi:

SEU 20 artiklan 1 kohdan rikkominen, koska tiiviimpi yhteistyö tässä tapauksessa ei ole viimeinen keino eikä se palvele Euroopan unionista tehdyn sopimuksen tavoitteita ja kyseessä ovat tiiviimmän yhteistyön ulkopuoliset alueet, jotka kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

SEUT 326 artiklan rikkominen, sillä tiiviimpi yhteistyö on tässä tapauksessa ristiriidassa syrjintäkiellon periaatteen kanssa, se haittaa sisämarkkinoita ja taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, koska sillä aiheutetaan syrjintää jäsenvaltioiden välisessä kaupankäynnissä ja vääristetään niiden kilpailua.

SEUT 327 artiklan rikkominen, sillä tiiviimmässä yhteistyössä ei kunnioiteta siihen osallistumattoman Espanjan kuningaskunnan oikeuksia.

____________

1 - Luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi 10.3.2011 tehty neuvoston päätös 2011/167/EU (EUVL L 76, s. 53).

2 - Eurooppapatenttien myöntämisestä 5.10.1973 tehty yleissopimus.