Language of document :

2011 m. birželio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla C-274/11)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama N. Díaz Abad

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti Tarybos sprendimą 2011/167/ES1.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Piktnaudžiavimas įgaliojimais nustatant tvirtesnį bendradarbiavimą, nors nesiekiama visų valstybės narių integracijos, be to, turėjo būti panaudotas derybų su valstybe nare mechanizmas, po kurių būtų priimtas išimtinis sprendimas ir šiuo atveju siekti tikslai galėjo būti pasiekti vienu iš pagal EPT2 142 straipsnyje numatytu specialiu susitarimu.

2.    ES teismų sistemos pažeidimas, nes nenumatyta ginčų, susijusių su teisiniais terminais, kuriems taikytina Sąjungos teisė, sprendimo sistema.

3.    Tuo atveju, jei nebūtų atsižvelgta į pirmus du pagrindus, ir jeigu Teisingumo Teismas nuspręs, kad šiuo atveju turi būti leidžiama tvirčiau bendradarbiauti ir kad galima nustatyti teisinių terminų, kuriems taikytina Sąjungos teisė, materialinį reguliavimą, nors ir nėra su jais susijusių ginčų sprendimo sistemos, Ispanijos Karalystė nuomone, nėra įgyvendinti tvirtesniam bendradarbiavimui nustatyti reikalavimai ir taikytini šie panaikinimo pagrindai:

3.1 SESV 20 straipsnio 1 dalies pažeidimas, nes šiuo atveju tvirtesnis bendradarbiavimas nėra paskutinis būdas, neatitinka ESS numatytų tikslų ir susijęs su sritimis, kurioms netaikomas tvirtesnis bendradarbiavimas, nes priklauso išimtinei ES kompetencijai.

3.2 SESV 326 straipsnio pažeidimas, nes tvirtesnis bendradarbiavimas šiuo atveju pažeidžia nediskriminavimo principą. Daro poveikį vidaus rinkai ir ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, diskriminuoja prekybą tarp valstybių narių ir iškreipia kompetenciją tarp jų.

3.3 SESV 327 straipsnio pažeidimas, nes tvirtesnis bendradarbiavimas pažeidžia Ispanijos Karalystės teises, nes ji jame nedalyvauja.

____________

1 - 2011 m. kovo 10 d. Tarybos sprendimas 2011/167/ES, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti kuriant bendrą patentinę apsaugą (OL L 76, p. 53).

2 - 1973 m. spalio 5 d. Konvencija dėl Europos patentų suteikimo.