Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2011 r. - Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa C-274/11)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełnomocnik)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/167/UE1

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1.    Nadużycie władzy poprzez posłużenie się mechanizmem wzmocnionej współpracy w sytuacji, gdy nie służy on integracji wszystkich państw członkowskich, lecz ma na celu uniknięcia negocjacji z państwem członkowskim, narzucając mu rozwiązanie wyłączenia, oraz gdy zamierzone w niniejszym przypadku cele mogły zostać osiągnięte za pomocą jednego z porozumień szczególnych przewidzianych w art. 142 KPE2.

2.    Naruszenie systemu prawnego UE poprzez brak przewidzenia systemu rozwiązywania sporów dotyczących tytułów prawnych podlegających prawu Unii.

3.    Pomocniczo, na wypadek, gdyby Trybunał uznał, iż w niniejszym przypadku należy posłużyć się mechanizmem wzmocnionej współpracy oraz że można ustanowić regulację tytułów prawnych podlegających prawu Unii bez dysponowania systemem rozstrzygania sporów dotyczących tych tytułów, Królestwo Hiszpanii podnosi, że nie zostały spełnione przesłanki konieczne dla przyjęcia mechanizmu wzmocnionej współpracy, w związku z czym zachodzą następujące powody unieważnienia:

3.1 naruszenie art. 20 ust. 1 TUE, ponieważ wzmocniona współpraca w niniejszym przypadku nie jest ostatecznym środkiem, ani też nie spełnia celów przewidzianych w TUE, a także ponieważ odnosi się do dziedzin wyłączonych spod wzmocnionej współpracy, ponieważ należą do wyłącznych kompetencji UE.

3.2 naruszenie art. 326 TFUE, ponieważ wzmocniona współpraca w niniejszym przypadku narusza zasadę niedyskryminacji, rynek wewnętrzny oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, dyskryminując handel pomiędzy państwami członkowskimi i prowadząc do zakłócenia kompetencji.

3.3 naruszenie art. 327 TFUE, ponieważ wzmocniona współpraca narusza prawa Królestwa Hiszpanii, które w niej nie uczestniczy.

____________

1 - Decyzja Rady (2011/167/UE) z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz.U. L 76, s. 53).

2 - Konwencja o udzieleniu Patentów Europejskich z dnia 5 października 1973 r.