Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. apríla 2013 - Španielske kráľovstvo, Talianska republika/Rada Európskej únie

(spojené veci C-274/11 a C-295/11)

(Jednotný patent - Rozhodnutie povoľujúce posilnenú spoluprácu podľa článku 329 ods. 1 ZFEÚ - Žaloba o neplatnosť pre nedostatok právomoci, zneužitie právomoci a porušenie Zmlúv - Požiadavky uvedené v článku 20 ZEÚ, ako aj v článkoch 326 ZFEÚ a 327 ZFEÚ - Iná ako výlučná právomoc - Rozhodnutie prijaté "ako posledná možnosť" - Ochrana záujmov Únie)

Jazyky konania: španielčina a taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad, splnomocnená zástupkyňa), Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje Španielske kráľovstvo: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje Taliansku republiku: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: N. Díaz Abad, splnomocnená zástupkyňa)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne T. Middleton, F. Florindo Gijón a A. Lo Monaco, neskôr T. Middleton, F. Florindo Gijón, M. Balta a K. Pellinghelli, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: C. Pochet, J.-C. Halleux a T. Materne, splnomocnení zástupcovia), Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, D. Hadroušek a J. Vláčil, splnomocnení zástupcovia), Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia), Írsko (v zastúpení: D. O'Hagan, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci N. J. Travers, BL), Francúzska republika (v zastúpení: E. Belliard, G. de Bergues a A. Adam, splnomocnení zástupcovia), Maďarsko (v zastúpení: M. Z. Fehér a K. Molnár, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: C. Wissels a M. de Ree, splnomocnené zástupkyne), Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, E. Gromnicka a M. Laszuk, splnomocnení zástupcovia), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a C. Meyer-Seitz, splnomocnené zástupkyne), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: L. Seeboruth, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci T. Mitcheson, barrister), Európsky parlament (v zastúpení: I. Díez Parra, G. Ricci a M. Dean, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: I. Martínez del Peral, T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst a L. Prete, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Rady 2011/167/EÚ z 10. marca 2011, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (Ú. v. EÚ L 76, s. 53) - Zneužitie právomoci - Porušenie súdneho systému Únie

Výrok rozsudku

Žaloby sa zamietajú.

Španielske kráľovstvo znáša okrem vlastných trov konania trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie vo veci C-274/11.

Talianska republika znáša okrem vlastných trov konania trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie vo veci C-295/11.

Belgické kráľovstvo, Česká republika, Spolková republika Nemecko, Írsko, Francúzska republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Holandské kráľovstvo, Poľská republika, Švédske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európsky parlament a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 219, 23.7.2011.Ú. v. EÚ C 232, 6.8.2011.