Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Blagoevgrad (Bulharsko) dne 23. března 2021 – VS v. Inspektor v Inspektorata kam Visšija sadeben savet

(Věc C-180/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Blagoevgrad

Účastníci původního řízení

Žalobce: VS

Žalovaný: Inspektor v Inspektorata kam Visšija sadeben savet

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV1  vykládán v tom smyslu, že při uvádění cílů směrnice představují pojmy „prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestních činů“ výčet aspektů obecného cíle?

Lze ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES2 použít na Státní zastupitelství Bulharské republiky s ohledem na skutečnost, že informace o osobě, které státní zastupitelství jako „správce“ podle čl. 3 bodu 8 směrnice (EU) 2016/680 shromáždilo ve spise, týkajícím se této osoby, založeném za účelem přezkumu skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu, byly použity v rámci soudní obrany státního zastupitelství jako účastníka občanskoprávního řízení, a to formou poskytnutí informace, že tento spis byl založen, nebo postoupením obsahu spisu?

V případě kladné odpovědi na tuto otázku:

Musí být výraz „oprávněné zájmy“ v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vykládán v tom smyslu, že zahrnuje úplné nebo částečné zpřístupnění informací o osobě, které státní zastupitelství shromáždilo ve spise, týkajícím se této osoby, založeném za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů, jestliže toto zpřístupnění bylo učiněno pro účely obrany správce jako účastníka občanskoprávního řízení, a je vyloučen souhlas subjektu údajů?

____________

1 Úř. věst. 2016, L 119, s. 89.

2 Úř. věst. 2016, L 119, s. 1.