Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 23 Μαρτίου 2021 – Nokia Technologies Oy κατά Daimler AG

(Υπόθεση C-182/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Nokia Technologies Oy

Εναγομένη: Daimler AG

Παρεμβαίνοντες υπέρ της εναγομένης: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (πρώην Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

Προδικαστικά ερωτήματα

A.    Υφίσταται υποχρέωση κατά προτεραιότητα χορηγήσεως αδειών στους προμηθευτές;

1)    Μπορεί επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο ορισμένου οικονομικού κλάδου να προβάλει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως στην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, προκειμένου να αντικρούσει αγωγή περί παραλείψεως προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας που άσκησε ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ουσιώδους για τη λειτουργία τεθέντος από οργανισμό τυποποιήσεως τεχνικού προτύπου (ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας), ο οποίος έχει αναλάβει την ανέκκλητη δέσμευση έναντι του οργανισμού αυτού να χορηγεί άδεια υπό όρους FRAND σε κάθε τρίτο, λαμβανομένου υπόψη ότι το τεχνικό πρότυπο, για το οποίο είναι ουσιώδες το επίδικο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζεται εν όλω ή εν μέρει ήδη σε προγενέστερο προϊόν το οποίο προμηθεύεται ο εναγόμενος, αλλά ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρνείται να χορηγήσει στους εν λόγω αιτούντες προμηθευτές τη δική τους απεριόριστη άδεια υπό όρους FRAND για όλους τους τρόπους χρήσεως που εμπίπτουν στο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά προϊόντα τα οποία στηρίζονται στην εφαρμογή του συγκεκριμένου τεχνικού προτύπου;

α)    Ισχύει τούτο, ιδίως, εάν κατά τις συνήθεις πρακτικές στον οικείο κλάδο του διανομέα τελικών προϊόντων το καθεστώς προστασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χρησιμοποιούνται ως προς το προμηθευόμενο προϊόν διευθετείται διά της αποκτήσεως αδείας από τους προμηθευτές;

β)    Υφίσταται προτεραιότητα χορηγήσεως αδείας έναντι των προμηθευτών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού ή μόνον έναντι του προμηθευτή που μεσολαβεί αμέσως πριν από τον διανομέα του τελικού προϊόντος κατά την εξάντληση της αλυσίδας εκμεταλλεύσεως; Ισχύουν οι πρακτικές των εμπορικών συναλλαγών και στην προκειμένη περίπτωση;

2)    Επιβάλλει η απαγόρευση των καταχρηστικών πρακτικών βάσει του δικαίου των συμπράξεων την υποχρέωση να χορηγείται στον προμηθευτή δική του απεριόριστη άδεια υπό όρους FRAND για όλους τους τρόπους χρήσεως που εμπίπτουν στο δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά προϊόντα τα οποία στηρίζονται στην εφαρμογή του συγκεκριμένου τεχνικού προτύπου υπό την έννοια ότι οι τελικοί διανομείς (και, ενδεχομένως, οι προηγούμενοι αγοραστές) δεν απαιτείται να εξασφαλίζουν δική τους χωριστή άδεια από τον κάτοχο ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε περίπτωση χρήσεως σύμφωνης προς τον προορισμό του οικείου προμηθευόμενου προϊόντος;

3)    Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: θεσπίζει το άρθρο 102 ΣΛΕΕ ειδικές ποιοτικές, ποσοτικές και/ή άλλες απαιτήσεις όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων ο κάτοχος ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας κρίνει κατά ποιων προσώπων που προσβάλλουν δυνητικά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε διαφορετικά στάδια της ίδιας αλυσίδας παραγωγής και εκμεταλλεύσεως θα ασκήσει αγωγή περί παραλείψεως προσβολής διπλώματος ευρεσιτεχνίας;

Β.    Συγκεκριμενοποίηση των απαιτήσεων που απορρέουν από την απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση Huawei κατά ZTE1 :

1)    Πέραν των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχουν αμοιβαίως και πρέπει να εκπληρώνουν, στο στάδιο που προηγείται της ασκήσεως αγωγής, ο κάτοχος ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ο χρήστης ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (κοινοποίηση προσβολής, αίτηση παραχωρήσεως αδείας, προσφορά παραχωρήσεως αδείας υπό όρους FRAND, προσφορά παραχωρήσεως αδείας στον προμηθευτή στον οποίο πρέπει να χορηγηθεί άδεια κατά προτεραιότητα), είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας, η έγκυρη εκπλήρωση υποχρεώσεων που παραλείφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο;

2)    Μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται αίτηση παραχωρήσεως αδείας εκ μέρους του χρήστη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μόνον εάν από τη συνολική εκτίμηση όλων των περιστάσεων προκύπτει σαφώς η βούληση και η διαθεσιμότητα του χρήστη ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας να συνάψει με τον κάτοχο ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμβαση παραχωρήσεως αδείας υπό όρους FRAND, όποιοι και αν είναι αυτοί οι όροι FRAND (ελλείψει συγκεκριμένης προτάσεως παραχωρήσεως αδείας κατά τον χρόνο εκείνο);

α)    Προκύπτει, κατά κανόνα, από τη στάση του παραβάτη, ο οποίος επί μήνες δεν απαντά στην επισήμανση της προσβολής, ότι δεν ενδιαφέρεται να λάβει άδεια και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν υφίσταται αίτηση παραχωρήσεως αδείας –παρά τη λεκτική διατύπωση τέτοιας αιτήσεως– και η αγωγή παραλείψεως εκ μέρους του κατόχου του ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να γίνει δεκτή;

β)    Μπορεί να συναχθεί από τους όρους παραχωρήσεως αδείας, που περιέλαβε στην αντιπροσφορά του ο χρήστης του ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ότι η αίτηση παραχωρήσεως αδείας είναι ελλιπής και για τον λόγο αυτόν πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή παραλείψεως εκ μέρους του κατόχου ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας χωρίς να εξετασθεί προηγουμένως αν η δική του προσφορά παραχωρήσεως αδείας (η οποία προηγήθηκε της αντιπροσφοράς του χρήστη ουσιώδους για τη λειτουργία τεχνικού προτύπου διπλώματος ευρεσιτεχνίας) συνάδει με τους όρους FRAND;

γ)    Αποκλείεται το συμπέρασμα αυτό όταν οι όροι παραχωρήσεως αδείας που περιλαμβάνονται στην αντιπροσφορά, βάσει των οποίων πρέπει να θεωρηθεί ελλιπής η αίτηση παραχωρήσεως αδείας, είναι τέτοιας φύσεως που δεν καθίσταται πρόδηλο ούτε έχει διευκρινισθεί από ανώτατο δικαστήριο ότι αυτοί δεν συμβιβάζονται με τους όρους FRAND;

____________

1 C-170/13, EU:C:215:477.