Language of document :

Žaloba podaná dňa 5. decembra 2020 – Európska komisia v. Slovenská republika

(Vec C-661/20)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes, R. Lindenthal, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor vyhlásil, že:

Slovenská republika si nesplnila povinnosti podľa článku 6 ods. 3 v spojení s článkom 7 smernice Rady 92/43/EHS1 z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín tým, že vyňala programy starostlivosti o lesy a ich zmeny, náhodnú ťažbu dreva a opatrenia na predchádzanie ohrozeniu lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených prírodnými katastrofami z požiadavky, aby v prípade, že môžu mať pravdepodobne významný vplyv na územia sústavy Natura 2000, podliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov na príslušné územia z hľadiska cieľov ochrany týchto území,

Slovenská republika si nesplnila povinnosti vyplývajúce z článku 6 ods. 2 v spojení s článkom 7 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín tým, že neprijala primerané kroky na zabránenie poškodeniu biotopov a podstatnému rušeniu v osobitných chránených územiach vyhlásených pre ochranu hlucháňa hôrneho (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 a OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028),

Slovenská republika si nesplnila povinnosti vyplývajúce z článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES2 z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva tým, že neprijala osobitné ochranné opatrenia týkajúce sa biotopu hlucháňa hôrneho v rámci OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra a OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, vyhlásených pre jeho ochranu, aby sa zabezpečilo jeho prežitie a rozmnožovanie v oblasti jeho rozšírenia, a

zaviazal Slovenskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch podlieha akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo pre ňu nie je potrebný, ale pravdepodobne významne ovplyvní túto lokalitu, primeranému hodnoteniu jeho vplyvov na danú lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Príslušné vnútroštátne orgány môžu na základe záverov posúdenia vplyvov na lokalitu súhlasiť s plánom alebo projektom iba po tom, čo sa presvedčia, že nepriaznivo neovplyvní integritu príslušnej lokality. v Slovenskej republike zákon o ochrane prírody a zákon o lesoch nezabezpečili, aby programy starostlivosti o lesy a ich zmeny, náhodná ťažba dreva a opatrenia na predchádzanie ohrozeniu lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených prírodnými katastrofami podliehali povinnosti primeraného hodnotenia vplyvov na lokality sústavy Natura 2000. Správna transpozícia článku 6 ods. 3 v spojení s článkom 7 smernice o biotopoch nebola zabezpečená v momente uplynutia lehoty v odôvodnenom stanovisku a spôsobuje pokračujúce problémy doteraz.

Podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch, členské štáty podniknú primerané kroky, aby sa na osobitne chránených územiach predišlo poškodeniu prirodzených biotopov a biotopov druhov, ako aj rušeniu druhov, pre ktoré boli územia vyhlásené za chránené, pokiaľ by takéto rušenie bolo podstatné vo vzťahu k cieľom smernice. Toto ustanovenie sa podľa článku 7 smernice o biotopoch vzťahuje tak na lokality s európskym významom, ako aj na osobitné chránené územia podľa smernice o vtákoch. Slovensko vyhlásilo v zmysle článku 4 ods. 1 smernice o vtákoch postupne 12 osobitných chránených území na ochranu hlucháňa hôrneho, ktorý je druhom uvedeným v prílohe I k smernici o vtákoch. Slovensko však nepodniklo primerané kroky, aby predišlo poškodeniu biotopov hlucháňa hôrneho a podstatnému rušeniu tohto druhu v týchto 12 osobitných chránených územiach.

Slovenská republika mala povinnosť podľa článku 4 ods. 1 smernice o vtákoch stanoviť v 12 osobitných chránených územiach vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho zvláštne opatrenia, ktoré zahŕňajú povinnosť ustanoviť osobitné ciele ochrany. Slovenská republika v čase uplynutia lehoty v odôvodnenom stanovisku a ani v čase podania tejto žaloby ešte neprijala programy starostlivosti o chránené územia podľa zákona o ochrane prírody pre biotopy hlucháňa hôrneho v 7 osobitných chránených územiach.

____________

1 Ú. v. ES 1992, L 206, s. 7; Mim. Vyd.: 15 / 002, s. 102.

2 Ú. v. EÚ 2010, L 20, s. 7.