Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2021 – Europese Commissie / Republiek Bulgarije

(Zaak C-174/21)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: I. Zalogin, M. Noll-Ehlers)

Verwerende partij: Republiek Bulgarije

Conclusies

vaststellen dat de Republiek Bulgarije, door niet alle maatregelen te hebben genomen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan het arrest van het Hof van 5 april 2017, Commissie/Bulgarije (C-488/15, EU:C:2017:267), de krachtens artikel 260, lid 1, VWEU op haar rustende verplichtingen met betrekking tot de zones en agglomeraties BG0001 Sofia, BG0002 Plovdiv, BG0004 Noord-Bulgarije, BG0005 Zuidwest-Bulgarije en BG0006 Zuidoost-Bulgarije niet is nagekomen;

de Republiek Bulgarije veroordelen tot betaling aan de Commissie van een forfaitaire som van 3 156 EUR per dag, te rekenen vanaf het arrest van 5 april 2017, Commissie/Bulgarije (C-488/15, EU:C:2017:267), tot de datum van uitspraak van het arrest in de onderhavige zaak, of indien eerder aan genoemd arrest wordt voldaan, tot en met 31 december van het laatste jaar waarin het niet was nageleefd, maar in geen geval minder dan de minimale forfaitaire som van 653 000 EUR;

de Republiek Bulgarije veroordelen tot betaling aan de Commissie van een dwangsom van 5 677, 20 EUR per dag voor elke luchtkwaliteitszone, te rekenen vanaf de datum van het arrest van het Hof in de onderhavige zaak tot het jaar waarin volledig is voldaan aan het arrest van 5 april 2017, Commissie/Bulgarije (C-488/15, EU:C:2017:267), en

de Republiek Bulgarije verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Bulgarije heeft niet de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan het arrest van het Hof in zaak C-488/15 en is (i) haar verplichtingen uit hoofde van artikel 13 van richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa juncto bijlage XI daarbij, alsmede (ii) haar verplichtingen uit hoofde van artikel 23 van deze richtlijn nog steeds niet nagekomen.

____________