Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 23. marca 2021 – Nokia Technologies Oy/Daimler AG

(vec C-182/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nokia Technologies Oy

Žalovaná: Daimler AG

Ďalší účastníci konania: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (predtým Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

Prejudiciálne otázky

A.    Existuje povinnosť udeliť licenciu prednostne dodávateľom?

1.    Môže podnik v neskoršej fáze hospodárskeho procesu vzniesť voči žalobe o zdržanie sa konania podanej z dôvodu porušenia práv z patentu majiteľom patentu nevyhnutného pre normu stanovenú normalizačnou organizáciou (PNN), ktorý sa voči tejto organizácii neodvolateľne zaviazal, že každej tretej osobe udelí licenciu za FRAND podmienok, námietku zneužívania dominantného postavenia na trhu v zmysle článku 102 ZFEÚ, ak je norma, pre ktorú je žalobný patent nevyhnutný, resp. jeho časti, už implementovaná do polovýrobku dodávaného žalovaným porušiteľom, ktorého dodávateľom žiadajúcim o udelenie licencie majiteľ patentu odmietol udeliť vlastnú neobmedzenú licenciu pre všetky relevantné druhy použitia z hľadiska patentového práva v súlade s podmienkami FRAND pre výrobky implementujúce normu?

a)    Platí vyššie uvedené najmä vtedy, ak je v dotknutom odvetví predajcu konečného výrobku obvyklé, že sa situácia právnej ochrany v súvislosti s patentmi využívanými v dodávanej súčiastke vyjasní nadobudnutím licencie dodávateľmi?

b)    Existuje prednostné právo na udelenie licencie vo vzťahu k dodávateľom na každom stupni dodávateľského reťazca alebo len voči tomu dodávateľovi, ktorý je bezprostredne pred predajcom konečného výrobku na poslednom stupni zhodnocovacieho reťazca? Rozhodujú aj v tomto ohľade zvyklosti v obchodnom styku?

2.    Vyžaduje si zákaz zneužívania práva upravený kartelovým právom, aby sa dodávateľovi udelila vlastná, neobmedzená licencia pre všetky druhy použitia relevantné z hľadiska patentového práva za FRAND podmienok pre výrobky implementujúce normu v tom zmysle, že konečný predajca (a prípadne predchádzajúci odberateľ) nepotrebuje nijakú vlastnú osobitnú licenciu od majiteľa NPP, aby sa v prípade použitia dotknutej dodávanej súčiastky na daný účel vyhol prípadnému porušeniu patentu?

3.    V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku: stanovuje článok 102 ZFEÚ osobitné kvalitatívne, kvantitatívne a/alebo iné požiadavky na tie kritériá, podľa ktorých sa majiteľ patentu nevyhnutného pre normu rozhodne, voči ktorým potenciálnym porušovateľom patentu na rôznych úrovniach rovnakého výrobného a zhodnocovacieho reťazca si na základe žaloby pre porušenie patentu uplatní svoj nárok na zdržanie sa konania?

B.    Konkretizácia požiadaviek vyplývajúcich z rozsudku Súdneho dvora zo 16. júla 2015, Huawei Technologies1 :

1.    Existuje, bez ohľadu na to, že vzájomné povinnosti konať (upozornenie na porušenie, žiadosť o udelenie licencie, FRAND ponuka licencie, ponuka licencie predložená dodávateľovi s prednostným právom na licenciu), sa musia splniť v predsúdnom konaní, možnosť dodatočne splniť povinnosti konať, ktoré neboli splnené v predsúdnom konaní, zákonným spôsobom v priebehu súdneho konania?

2.    Možno predpokladať, že ide o relevantnú žiadosť o udelenie licencie predloženú užívateľom patentu len v tom prípade, ak je na základe podrobného posúdenia všetkých sprievodných okolností jasne a jednoznačne možné zistiť vôľu a pripravenosť užívateľa PNN uzatvoriť s majiteľom PNN licenčnú zmluvu v súlade s podmienkami FRAND bez ohľadu na formu takýchto FRAND podmienok (ak ponuka licencie v tomto okamihu ešte nebola vôbec formulovaná ani predpokladaná)?

a)    Dá porušovateľ, ktorý počas viacerých mesiacov po predložení upozornenia na porušenie mlčí, takýmto spôsobom nepochybne najavo, že nemá záujem získať licenciu, a teda že aj napriek ústne formulovanej žiadosti o udelenie licencie, skutočne o jej udelenie nežiada s tým dôsledkom, že sa musí vyhovieť žalobe majiteľa PNN o zdržanie sa konania?

b)    Možno z licenčných podmienok, ktoré užívateľ PNN predložil spoločne s protinávrhom, usudzovať, že nemá záujem na predložení žiadosti o udelenie licencie s tým dôsledkom, že sa vyhovie žalobe majiteľa PNN o zdržanie sa konania bez toho, aby sa najskôr preskúmalo, či vôbec vlastná ponuka majiteľa PNN (ktorý predchádzal protinávrhu užívateľa PNN) zodpovedá FRAND podmienkam?

c)    Je takýto záver vylúčený v každom prípade vtedy, ak tie licenčné podmienky protinávrhu, ktoré zakladajú predpoklad o absencii žiadosti o udelenie licencie, sú takými podmienkami, v súvislosti s ktorými nebolo zjavné a ani objasnené najvyššími súdmi, že nie sú zlučiteľné s FRAND podmienkami?

____________

1 C-170/13, EU:C:215:477.