Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungarn) den 2. marts 2021 – straffesag mod KI

(Sag C-131/21)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Budai Központi Kerületi Bíróság

Part i hovedsagen

KI

Præjudicielt spørgsmål

Er det i strid med bestemmelserne i artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, sammenholdt med artikel 4 i tillægsprotokol nr. 7 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) af 1950 og den relevante praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at foretage strafforfølgning, som delvis vedrører forhold, for hvilke den tiltalte under en administrativ sanktionsprocedure og ved en endelig afgørelse er blevet pålagt en bøde in situ, der, fordi den ikke er blevet betalt, ved en retsafgørelse er blevet forvandlet til en frihedsstraf?

____________