Language of document :

2021 m. kovo 3 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BE / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Byla C-132/21)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas, Vengrija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: BE

Kita administracinio proceso šalis: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nacionalinė duomenų apsaugos ir informacijos laisvės institucija, Vengrija)

Kitos administracinio proceso šalies pusėje į bylą įstojusi šalis: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar [Reglamento 2016/6791 ] 77 straipsnio 1 dalis ir 79 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad 77 straipsnyje numatytas administracinis skundas yra viešųjų teisių, o 79 straipsnyje numatytas teismo procesas – privačių teisių įgyvendinimo priemonė? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar iš to darytina išvada, kad administracinius skundus narinėti įgaliota priežiūros institucija yra pirmiausia įgaliota spręsti dėl pažeidimo padarymo?

2.    Jeigu duomenų subjektas, kuris mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistas Reglamentas 2016/679, tuo pačiu metu pasinaudoja teise pateikti skundą pagal šio reglamento 77 straipsnio 1 dalį ir savo teise imtis teisminių teisių gynimo priemonių pagal šio reglamento 79 straipsnio 1 dalį, ar laikytina, kad pagal Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį:

a)    priežiūros institucija ir teismas privalo nepriklausomai išnagrinėti, ar padarytas pažeidimas, todėl gauti rezultatai gali būti net ir skirtingi; arba

b)    kad priežiūros institucijos sprendimas yra svarbesnis vertinant, ar padarytas pažeidimas, atsižvelgiant į Reglamento 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje nurodytus įgaliojimus ir to paties reglamento 58 straipsnio 2 dalies b ir d punktuose suteiktas teises?

3.    Ar Reglamento 2016/679 51 straipsnio 1 dalyje ir 52 straipsnio 1 dalyje užtikrinamas priežiūros institucijos nepriklausomumas turi būti aiškinamas taip, kad ši institucija, kuri nagrinėja 77 straipsnyje nurodytą skundą ir priima sprendimą dėl jo baigties, yra nepriklausoma nuo pagal 79 straipsnį kompetentingo teismo galutinio sprendimo, todėl ji turi teisę priimti kitokį sprendimą dėl to paties įtariamo pažeidimo?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016, p. 1).