Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2021. július 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network kontra Premier ministre, Ministère de la Culture

(C-470/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperesek: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Alperesek: Premier ministre, Ministère de la Culture

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Azon forgalmi és helymeghatározó adatok közé tartoznak-e az IP-címnek megfelelő, személyazonosságra vonatkozó adatok, amelyek főszabály szerint a bíróság vagy kötelező erejű hatáskörrel rendelkező, független közigazgatási szerv általi előzetes felülvizsgálatra vonatkozó kötelezettség hatálya alá tartoznak?

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, valamint tekintettel a felhasználók személyazonosságára vonatkozó adatok, köztük az elérhetőségi adatok kevéssé érzékeny jellegére, úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartájára tekintettel értelmezett, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról [helyesen: a személyes adatok kezeléséről] és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1 (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely a felhasználók IP-címének megfelelő ezen adatok közigazgatási szerv általi gyűjtését bíróság vagy kötelező erejű hatáskörrel rendelkező, független közigazgatási szerv általi előzetes felülvizsgálat nélkül írja elő?

Amennyiben a második kérdésre igenlő válasz adandó, valamint tekintettel a személyazonosságra vonatkozó adatok kevéssé érzékeny jellegére és arra, hogy csupán ezek az adatok gyűjthetők, kizárólag a nemzeti jog által pontosan, korlátozó és megszorító módon meghatározott kötelezettségszegések megelőzésének céljára, továbbá tekintettel arra, hogy a minden egyes felhasználó adataihoz való hozzáférés bíróság vagy kötelező erejű hatáskörrel rendelkező harmadik közigazgatási szerv általi szisztematikus felülvizsgálata veszélyeztetné a magára az ezen adatgyűjtést végző független közigazgatási szervre ruházott közszolgálati feladat ellátását, kizárja-e az irányelv, hogy ezt a felülvizsgálatot módosított szabályok szerint, például automatizált felülvizsgálat útján végezzék el, adott esetben az ezen adatgyűjtéssel megbízott tisztviselők tekintetében a függetlenség és a pártatlanság biztosítékaival rendelkező szervezet egy belső szervezeti egységének felügyelete mellett?

____________

1 HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.