Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 30. julija 2021 – La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network/Premier ministre, Ministère de la Culture

(Zadeva C-470/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Toženi stranki: Premier ministre, Ministère de la Culture

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali so podatki o civilni identiteti, ki ustrezajo IP-naslovu, vključeni med podatke o prometu ali o lokaciji, ki morajo biti načeloma predmet predhodnega nadzora s strani sodišča ali neodvisnega upravnega organa, katerega odločbe so zavezujoče?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in ob upoštevanju nizke občutljivosti podatkov o osebni identiteti uporabnikov, vključno z njihovimi kontaktnimi podatki, ali je treba Direktivo z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij1 v povezavi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v skladu s katero upravni organ zbira te podatke, ki ustrezajo IP-naslovu uporabnikov, brez predhodnega nadzora sodišča ali neodvisnega upravnega organa, katerega odločbe so zavezujoče?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen in ob upoštevanju nizke občutljivosti podatkov o civilni identiteti in okoliščine, da se lahko zgolj ti podatki zbirajo samo za namene preprečevanja kršitev obveznosti, ki so z nacionalnim pravom natančno, omejeno in omejevalno določene, ter okoliščine, da bi sistematičen nadzor nad dostopom do podatkov vsakega uporabnika, ki ga opravi sodišče ali tretji upravni organ, katerega odločbe so zavezujoče, lahko ogrozil izpolnjevanje naloge javne službe, ki je zaupana prav tako neodvisnemu upravnemu organu, ki zbira te podatke, ali Direktiva nasprotuje temu, da se ta nadzor opravlja na prilagojen način, na primer v obliki avtomatiziranega nadzora, po potrebi s pregledom interne službe organa, katerega neodvisnost in nepristranskost je zajamčena v razmerju do uradnikov, ki so zadolženi za nalogo zbiranja podatkov?

____________

1 UL 2002, L 201, str. 37.