Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2007 - Van Beers mod Kommissionen

(Sag F-126/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens ansøgning i forbindelse med certificeringsproceduren for bedømmelsesåret 2006 annulleres.

Det fastslås, at artikel 4, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 45a i tjenestemandsvedtægten (herefter vedtægten), idet den har til virkning enten at udelukke hensyntagen til det reelle niveau af de opgaver, som udføres af en ansøger til certificeringen, eller fastholder en sondring mellem de tidligere kategorier C* og B* efter 30. april 2006, er ulovlig.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der er tjenestemand i Kommissionen i lønklasse AST 6, indgav ansøgning i forbindelse med certificeringsproceduren for bedømmelsesåret 2006. Den 29. marts 2007 stadfæstede ansættelsesmyndigheden sin afgørelse af 22. februar 2007, efter sagsøgerens klage herover, om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning i forbindelse med certificeringsproceduren for bedømmelsesåret 2006.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren for det første gjort gældende, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn.

Sagsøgeren har videre gjort gældende, at artikel 4, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45a er ulovlig.

Sagsøgeren har nærmere bestemt gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling, forbuddet mod forskelsbehandling og proportionalitet, af princippet om god forvaltningsskik og retten til en karriere samt af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

____________