Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2007 r. - Van Beers przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego nieuwzględniającej kandydatury skarżącej w procedurze certyfikacji w 2006 r.;

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 4 § 2 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 bis regulaminu pracowniczego, ponieważ jego skutkiem jest czy to wykluczenie uwzględnienia rzeczywistego poziomu zadań wykonywanych przez kandydata do certyfikacji, czy też utrzymanie rozróżnienia między wcześniejszymi kategoriami C* i B* po dniu 30 kwietnia 2006 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca urzędnikiem Komisji w grupie zaszeregowania AST 6, zgłosiła swoją kandydaturę do procedury certyfikacji w postępowaniu w 2006 r. W dniu 29 marca 2007 r. organ powołujący potwierdził swoją decyzję z dnia 22 lutego 2007 r., na którą skarżąca wniosła zażalenie, stwierdzając, że definitywnie nie uwzględni jej kandydatury w procedurze certyfikacji w 2006 r.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi po pierwsze oczywisty błąd w ocenie.

Ponadto podnosi ona niezgodność z prawem art. 4 § 2 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 bis regulaminu pracowniczego.

W szczególności skarżąca podnosi naruszenie zasady równego traktowania, zasady niedyskryminacji i zasady proporcjonalności, zasady dobrej administracji i zasady ekspektatywy rozwoju kariery oraz zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

____________