Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2007 - Coto Moreno mod Kommissionen

(Sag F-127/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (ved avocats K. Lemmens og C. Doutrelepont)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/28/05 trufne afgørelse af 12. februar 2006 om ikke at opføre sagsøgeren på udvælgelsesprøvens reserveliste annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren 25 000 EUR i erstatning med tillæg af rente for ikke-økonomisk tab.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning til dækning af advokatomkostninger, der er anslået til 8 000 EUR og attesteret i den vedlagte opgørelse.

Principalt; de kompetente myndigheder tilpligtes at træffe enhver foranstaltning, som er egnet til på rimelig måde at kompensere den ulempe, der var en følge af den annullerede afgørelse, dvs. at der træffes ny afgørelse om sagsøgerens optagelse på reservelisten, eller

subsidiært, såfremt en sådan optagelse ikke sker; Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagsøgeren 384 000 EUR i erstatning med tillæg af rente for økonomisk tab.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren deltog i udvælgelsesprøve EPSO/AD/28/05. Udvælgelseskomitéen afviste ved den anfægtede afgørelse af 12. februar 2007 at opføre sagsøgeren på udvælgelsesprøvens reserveliste.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført fire anbringender:

Det første anbringende er principalt, at der skulle være anlagt et åbenbart fejlagtigt skøn enten alene eller i forbindelse med en manglende begrundelse og/eller tilsidesættelse af princippet patere legem quam ipse fecisti. Komitéen, hvis stillingtagen på dette punkt var tvetydig, lagde til grund, at sagsøgeren havde afgivet "tilfredsstillende" besvarelser, som dog var behæftet med visse svagheder. Dette var helt åbenbart ikke tilfældet, så meget desto mere som sagsøgeren svarede i overensstemmelse med Kommissionens regler.

Det andet anbringende, stadig principalt, vedrører tilsidesættelsen af meddelelsen om udvælgelsesprøven og af princippet om ligebehandling, enten alene eller i forbindelse med manglende overholdelse af rimelighedsgrundsætningen.

Det tredje anbringende, fortsat principalt, vedrører tilsidesættelsen af begrundelsespligten for så vidt som sagsøgeren klart havde adspurgt komitéen om, hvorfor en besvarelse, hun havde afgivet under den mundtlige prøve, blev anset for fejlagtig eller i hvert fald utilstrækkelig. Sagsøgeren har ikke modtaget et svar trods begrundelsespligten.

Endelig har sagsøgeren subsidiært gjort gældende, at der er anlagt et åbenbart fejlagtigt skøn enten alene eller i forbindelse med en tilsidesættelse af lighedsprincippet og proportionalitetsprincippet. De tildelte points var desuden uforholdsmæssige i forhold til resultatet (hun opnåede 25/50) og indebærer en tilsidesættelse af lighedsprincippet fordi sagsøgeren herved behandles som enhver anden ansøger, som har afgivet besvarelser, der er blevet anset for tilfredsstillende, ikke blot for så vidt angår kvalifikationsniveauet, men ligeledes i forhold til andre kriterier.

____________