Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2007 - Coto Moreno mot kommissionen

(Mål F-127/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (ombud: advokaterna K. Lemmens och C. Doutrelepont)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut avseende uttagningsprov EPSO/AD/28/05, att inte föra upp sökanden på reservlistan för detta uttagningsprov, och således

bevilja sökanden ersättning i form av skadestånd för ideell skada om 25 000 euro,

bevilja sökanden ersättning för advokatkostnader om 8 000 euro vilka intygas genom den översända listan, och

fastställa, i första hand, att de behöriga myndigheterna skall göra allt för att den skada som orsakats genom det ogiltigförklarade beslutet skall kunna kompenseras på ett skäligt sätt, närmare bestämt att föra upp sökanden på reservlistan eller

att, för det fall denne inte kan föras upp på listan, i andra hand bevilja sökanden skadestånd för materiell skada om totalt 384 000 euro, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden deltog i uttagningsprov EPSO/AD/28/05. Genom beslut av den 12 februari 2007, det beslut som sökanden vill få ogiltigförklarat, vägrade uttagningskommittén att föra upp sökanden på reservlistan för detta uttagningsprov.

Till stöd för sin talan har sökanden anfört fyra grunder.

Den första grunden avser i första hand en uppenbart felaktig bedömning, för sig eller i kombination med en bristande motivering och/eller ett åsidosättande av principen patere legem quam ipse fecisti (den som har stiftat en lag måste själv följa den). Uttagningskommittén, vars uppfattning på denna punkt är tvetydig, anser att sökanden lämnat "tilläckliga" svar som emellertid innehöll brister. Detta anser sökanden uppenbarligen inte vara fallet, i synnerhet som denne lämnat svar i enlighet med kommissionens bestämmelser.

Den andra grunden avser, fortfarande i första hand, åsidosättande av meddelandet om uttagningsprov och likabehandlingsprincipen, antingen för sig eller i kombination med beaktandet av skälighetsprincipen.

Den tredje grunden, fortfarande i första hand, avser åsidosättande av motiveringsskyldigheten, eftersom sökanden uttryckligen frågat uttagningskommittén varför ett sådant svar som sökanden gett i samband med det muntliga provet bedömts vara felaktigt eller i vart fall otillräckligt. Sökanden har trots motiveringsskyldigheten inte erhållit något svar.

Sökanden har slutligen, i andra hand, gjort gällande en uppenbart felaktig bedömning, antingen för sig eller i kombination med likabehandlings- och proportionalitetsprincipen. Det betyg som sökanden erhållit är för övrigt oproportionerligt i förhållande till resultatet (sökanden erhöll betyget 25/50) och strider mot likabehandlingsprincipen, eftersom sökanden behandlats som vilken annan sökanden som helst vars svar bedömts tillräckliga, inte enbart på kunskapsnivå utan också avseende andra kriterier.

____________