Language of document :

Talan väckt den 29 oktober 2007 - Hau mot parlamentet

(Mål F-125/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Armin Hau (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: E. Boigelot, advokat)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte föra upp sökanden på listan över tjänstemän som befordrades från lönegrand B*6 till lönegrad B*7 under befordringsomgång år 2006, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att artikel 25 andra stycket och artikel 45 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europeiska gemenskaperna, beslutet presidium av den 6 juli 2005 och dess tillämpningsföreskrifter samt artikel 5 i de interna föreskrifterna för befordringskommittén har åsidosatts.

Sökanden gör dessutom gällande att det föreligger uppenbara bedömningsfel, maktmissbruk samt okunnighet om flera allmänna rättsprinciper.

____________